Příprava na vyučování: Pohádka o brněnském krokodýlovi

Lenka Reichlová, 10. 10. (2011), Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , 13 965 zobrazení

Lenka Reichlová vede  žáky 1. stupně ke čtení s porozuměním, tvořivému psaní a společnému řešení problémů. Lekce založená na básni Oldřicha Mikuláška navíc přesahuje z českého jazyka do několika dalších vyučovacích předmětů (matematiky, přírodovědy, výtvarné výchovy, vlastivědy a angličtiny).

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura

Ročník:

 • 4. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování i k řešení problémů.

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence k učení: 2) [žák] vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

Použité metody:

 • Individuální práce, tvůrčí psaní, skupinová práce (společné řešení úkolu), prezentace výsledků práce

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Žáci odpovědí na otevřené otázky, čímž prokáží porozumění textu básně; žáci samostatně píší alternativní konec básně; žáci vyberou správnou knihu, která je vhodná k řešení zadaného úkolu; žáci plní úkoly, které souvisejí s textem básně a které jsou zaměřené na mezipředmětové vztahy.

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Syntéza

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • [žák] čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • [žák] volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

Učivo:

 • Báseň Pohádka o brněnském krokodýlovi (O. Mikulášek)

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 2 vyučovací hodiny

Poznámka:

 • Nutno připravit pro každého žáka text i pracovní list předem a včas nachystat pomůcky k závěrečné části.

Průběh vyučování:

1) V úvodní fázi dostane každý žák text básně Pohádka o brněnském krokodýlovi, kterou si sám potichu přečte. Pak přečteme báseň nahlas, žáci se v četbě střídají. Posléze každý dostane pracovní list, který si pročte, a zamyslí se nad uvedenými otázkami. Následuje kontrola odpovědí, pokud není někomu něco jasné, vysvětlím. (Někteří žáci si nevzpomněli na pojem přídavné jméno, větný vzorec, na slovo autor, spisovatel.) Pracovní list žáci nevyplňují ani na něj nepíší. Dají ho jen stranou.

2) V další části kladu žákům otevřené otázky, kterými ověřuji, zda básni porozuměli, a rozšiřující otázky, které vybízejí k další diskuzi: Jak byste charakterizovali krokodýla? Jakými změnami krokodýl v průběhu básně prošel? Jaký byl na začátku a jaký na konci básničky? Můžete přirovnat báseň k některé známé pohádce? (Pohádka o Otesánkovi.) Co všechno krokodýl sežral? Co jedl nejraději? Krokodýl jedl i to, co nebylo k jídlu. Co by se mohlo stát, kdybychom to jedli my, lidé? Jaké jídlo máš nejraději ty? (Otázka důležitá k další činnosti, snažte si zapamatovat odpovědi.) Jaká zvířata se vyskytují v textu? Jaký byl vztah draka k ostatním postavám? Kudy krokodýl putoval? Co se s drakem stalo nakonec? Kde ho můžeme najít nyní?

3) Následuje hra, při které žáci kreativně reagují na text básně. Žáci sedí na židlích v kruhu a předávají si klobouk. Na kolenou mají text básně. Dopředu si připravím kartičky s různými úkoly. Na můj smluvený povel (možno pustit píseň Já, malý krokodýl a nečekaně ji stopovat) se klobouk u jednoho z nich zastaví. Ten si vytáhne kartičku a přečte ji nahlas. Může úkol splnit sám nebo vyvolá spolužáka. Poté předá klobouk po kruhu dále. Na kartičkách mohou být například tyto úkoly:  Nahraď určité slovo synonymem – jiným slovem stejného významu (např. požerák). Představ si, že jsi beránek, kterého krokodýl snědl, a popiš, jak se cítíš. Vymysli rým na slova drak, brambory, Brno. Předveď pantomimicky, jak krokodýl loví potravu…Otázek nemusí být příliš, aby to žáky nepřestalo bavit.

4) Žáci se posadí na svá místa a individuálně zkouší napsat, co se stalo poté, co drak usnul, nebo vymyslet, co dělal po probuzení. Po několika minutách každý práci přečte. V této části jen chválím, všechny texty jsou správné.

5) Nyní rozdělím žáky podle toho, co rádi jedí (proto bylo nutné si to alespoň přibližně zapamatovat v úvodní části), což je pro děti docela zábavná a neobvyklá forma rozdělení. Každá skupina dostane úkol zaměřený na mezipředmětové vztahy. Úkoly jsou rozděleny u jednotlivých stolečků. Jsou v obálkách, aby je nikdo předem neviděl. Na jednom stolečku leží knihy (encyklopedie, anglický slovník, učebnice matematiky, kniha o výrobě origami a vlastivědný atlas). Zdůrazním, že pro plnění úkolu je důležité vybrat správnou knihu, v níž najdou potřebné informace. Dle časových možností se skupiny vystřídají.

Žáci plní tyto úkoly:

 • Složte origami draka a jiných zvířat.
 • Udělejte krátký výpis o krokodýlovi.
 • Na mapě najděte města Brno, Trutnov, řeku Nil a zaznamenejte trasu, kudy krokodýl putoval.
 • Najděte, jak se anglicky řekne: krokodýl, jíst, velký, řeka, město. Napište krátkou větu, která obsahuje tato slova.
 • Vymyslete slovní úlohu, která se zakládá na textu básně.
 • Podle popisu v knize draka nakreslete.

6) Nakonec každá skupina prezentuje výsledky své práce. Popíše svou činnost a vysvětlí, proč si vybrala k práci danou knihu a zda byla kniha vhodná či nikoliv.

7) Každý se vrátí do lavic, nachystá si pracovní list z úvodní části a samostatně dopíše do vynechaných mezer správná slova. Následuje rychlá kontrola učitele náhodným vyvoláváním žáků.

Reflexe vyučovací jednotky:

 • Při práci byla aktivní drtivá většina třídy. Žáci tuto činnost dělali poprvé, tudíž se nesčetněkrát vyptávali a občas tím zdržovali práci. Dávejte jasné, výstižné a jednoduché zadání úkolů. Při práci s vlastní tvorbou neříkejte konkrétní nápad, co by mohli napsat, jelikož se toho budou držet. Nejvíce žáky zaujala závěrečná část. Všichni žáci práci dokončili, i když ti slabší a pomalejší potřebovali mou pomoc. Hotové práce jsem umístila na nástěnku a zkontrolovala je v příslušných hodinách.

Přílohy:

  Pracovní list k úvodní části (252,5 kB, 696 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Text pohádky o brněnském krokodýlovi Oldřicha Mikuláška (927,5 kB, 602 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Zdroj:

 • Mikulášek, O.: Pohádka o brněnském krokodýlovi, SNDK, Praha 1961

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (8 hlasů, průměr: 3,88 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.