Příprava na vyučování: Pracovní smlouvy, rizika práce načerno

Lukáš Istenčin, 23. 7. (2012), Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , komentář , 13 303 zobrazení

Jedním z cílů  této výukové lekce je vést žáky ke kritickému vyhodnocení rizik práce načerno. V průběhu lekce získají žáci dostatečné informace k tomu, aby mohli zformulovat obecná doporučení eliminující tato rizika.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace, Výchova k občanství, Člověk a svět práce, Etická výchova, Osobnostní a sociální výchova

Ročník:

 • 7. – 9. ročník ZŠ

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • 2) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence k řešení problémů [žák]: 10) kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

Použité metody:

 • Práce s textem, individuální a skupinová práce, řízená diskuse, společná prezentace, strukturovaná reflexe.

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Naučit žáky kritickému čtení a vyhodnocování informací, spojených s rozhodováním o zaměstnání; podněcovat žáky k domýšlení souvislostí; podpořit dovednost zodpovědného, finančně gramotného rozhodování.

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Hodnocení

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Jazyk a jazyková komunikace: Na základě porozumění čtenému textu žák kriticky vyhodnocuje informace, propojuje informace s vlastní praktickou zkušeností, nachází důsledky různých rozhodnutí, pojmenuje rizikové situace a navrhne preventivní opatření.
 • Výchova k občanství: Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – pracovní poměr.
 • Člověk a svět práce: Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
 • Poznámka: Etická výchova, Osobnostní a sociální výchova: V souvislosti s tématem „práce načerno“ je možné řešit problematiku odpovědnosti jedince za fungování celé společnosti.

Učivo:

 • Jazyk a jazyková komunikace: Čtení – praktické, věcné, kritické.
 • Výchova k občanství: Role zaměstnance a podnikatele, předlužení, hospodaření domácnosti.
 • Člověk a svět práce: Trh práce. Zaměstnání – práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 3 krát 45 minut (výhodou je výuka v bloku)

Průběh vyučování:

1. Úvod do tématu – navození tématu

• Diskuse (10 – 15 minut):

Lekci zahájí vyučující krátkým vstupem. Cílem vstupu je navodit téma a sjednotit pochopení klíčových pojmů lekce. Vyučující prezentuje následující informaci: „Zjištění v průzkumu ministerstva financí bylo, že jen třetina lidí si čte smlouvy, které podepisuje. Lidé čtou smlouvy až ve chvíli, kdy řeší konkrétní problémy. Ale to už bývá většinou pozdě.“ (Zdroj: www.profit.cz)

Prostřednictvím následné řízené diskuse a pomocných otázek navodíme téma „pracovní smlouvy“.

Doporučené otázky:
Podepsali jste už někdy smlouvu bez přečtení? O jakou smlouvu se jednalo?
Jaké smlouvy podepisují lidé vašeho věku? Jaké smlouvy jste už podepisovali vy?
Máte praktickou zkušenost s brigádou? Podepisovali jste v souvislosti s brigádou nějakou smlouvu?
Jaké různé druhy smluv znáte? V kterých situacích se tyto smlouvy uzavírají?

Vyučující ukončí diskusi ve chvíli, kdy žáci dojdou k situacím spojeným s nástupem do zaměstnání; ke smlouvám spojeným s uzavíráním pracovního poměru. Diskuse je ukončena konstatováním, že další aktivity představí problematiku smluv se zaměstnanci podrobněji a v souvislostech. V té následující budou představeny klíčové pojmy výukového bloku.

Poznámka: S některými otázkami je vhodné pracovat metodou komunitního kruhu. Jedná se především o otázky mířící do roviny osobních zkušeností a názorů. Pokud termín „komunitní kruh“ není učiteli dostatečně znám, je možné použít diskusní kruh.

2. Úvod do tématu – hledání klíčových pojmů lekce

• Práce s osmisměrkou (10 – 15 minut):

Žáci mají k dispozici pracovní list s osmisměrkou. Jejich úkolem je najít 21 slov či slovních spojení vztahujících se k tématu Pracovní smlouvy. Po jejich vyškrtání sestaví ze zbylých písmen text = odhalí tajenku osmisměrky.

Poznámka: Tento způsob práce s osmisměrkou je časově náročný a je možné volit způsoby alternativní:

a) skupinové řešení osmisměrky – práce v žákovských skupinách
b) společné řešení osmisměrky – již nalezené pojmy zapisuje vyučující na tabuli/flip
c) použití seznamu hledaných pojmů – hledaná slova a slovní spojení mají žáci k dispozici a svou pozornost zaměří pouze na nalezení tajenky

atd.

3. Úvod do tématu – vymezení klíčových pojmů

• Diskuse (10 – 15 minut):

Prostřednictvím společné diskuse odkryjeme význam pojmů, které byly součástí osmisměrky a které nejsou žákům dostatečně známy. Poté přistoupíme k textu tajenky a žákům položíme příslušné otázky:

Co označuje termín práce načerno? Znáš nějaké příklady práce načerno?

4. Smlouvy se zaměstnanci – práce s textem

• Práce s textem (10 – 15 minut):

Žáci mají k dispozici doplněný pracovní list s osmisměrkou a k němu nyní obdrží další s názvem Smlouvy se zaměstnanci – druhy smluv. Úkolem žáků je doplnit vhodná slova a slovní spojení do vyznačených míst. Postupovat mohou intuitivně a využít svých životních zkušeností a již získaných vědomostí. Případně mohou využít osmisměrku, která veškerá hledaná slova a slovní spojení obsahuje. Následuje společná kontrola řešení a diskuse odkrývající význam náročnějších formulací. Využít můžeme i ukázku vzorů jednotlivých smluv. K těm se dostaneme poměrně snadno pomocí internetového vyhledávače a názvu příslušného druhu smlouvy. Případně je možné využít specializované servery. Např. www.vzory-zdarma.cz

Poznámka: Pokud se vyučující necítí dostatečně odborně vybaven pro vedení diskuse, může se se základními informacemi z tematické oblasti Smlouvy se zaměstnanci seznámit např. prostřednictvím publikace:

• Strejčková, S.: Osobní finance, Základy podnikání. Generation Europe, Praha 2011, ISBN 978-80-904974-2-9.

5. Práce načerno/zdánlivé výhody – diskuse

• Diskuse (10 – 15 minut):

Aktivitu zahájí vyučující krátkým vstupem. Cílem vstupu je navodit téma dalších aktivit. Vyučující prezentuje následující informaci:

V dnešní době se stále objevují další a další situace spojené s tím, že lidé vykonávají určitou práci bez toho, že by uzavřeli příslušné smlouvy a legalizovali svou činnost. Pracují tzv. načerno. Přemýšlejme nad tím, co může patřit mezi zdánlivé výhody, které jsou příčinou práce načerno. Na problém se podívejte nejen z pohledu zaměstnance, ale i z pohledu zaměstnavatele.

Jednotlivé formulace zapisuje vyučující na tabuli/flip. Je možné formulace třídit a zapisovat uspořádané do dvou kategorií. A) zdánlivé výhody – zaměstnanci, B) zdánlivé výhody – zaměstnavatelé.

Vyučující ukončí diskusi ve chvíli, kdy žáci postupně dojdou k tomu, že vedle zdánlivých výhod začnou zmiňovat i možná rizika. Diskuse je ukončena konstatováním, že další aktivita představí problematiku rizik práce načerno podrobněji a v souvislostech. K flipu s formulacemi se žáci vrátí ve chvíli, kdy budou mít zmapována rizika.

6. Práce načerno/rizika – práce s textem

• Skupinová práce s textem (10 – 15 minut):

Žáci pracují ve skupinách. K dispozici mají pracovní list Rizika práce načerno. Seznámí se s jeho obsahem a doplní jednotlivé okruhy rizik o další. Vychází z vlastních zkušeností; ze svých názorů, které diskutují ve skupině; existenci některých rizik mohou i odhadovat.

• Prezentace výsledků skupinové práce (10 – 15 minut):

Jednotlivé žákovské skupiny prezentují výsledky své práce. Mluvčí skupiny čte a dále komentuje jednotlivá rizika.

Poznámka: Formulace žáků v jednotlivých pracovních skupinách se většinou shodují. Proto je dobré postupovat tak, že jedna skupina prezentuje pouze jeden tematický okruh rizik a ostatní poté doplní informace, které nezazněly.

7. Práce načerno/hledání souvislostí – diskuse

• Diskuse (10 – 15 minut):

Cílem závěrečné diskuse je propojit poslední dvě aktivity do logického celku. Žáci mají v tuto chvíli k dispozici seznam zdánlivých výhod práce načerno a přehled možných rizik. V diskusi se snaží propojovat tyto výstupy. Tj. ke konkrétní formulaci, která označovala výhodu práce načerno, se snaží přiřadit konkrétní riziko, kterému se vystavují.

Příklad 1:
Zdánlivá výhoda: Peníze za práci dostávám denně a „na ruku“. / Riziko: Pokud mi zaměstnavatel za vykonanou práci nezaplatí, nemohu si svou mzdu žádným způsobem nárokovat.

Příklad 2:
Zdánlivá výhoda: Mohu pobírat podporu v nezaměstnanosti a zároveň si vydělávat. / Riziko: Vysoká pokuta, ztráta nároku na podporu v nezaměstnanosti, vyřazení z evidence úřadu práce.

Příklad 3:
Zdánlivá výhoda: Vydělám si více, nemusím platit daně. / Riziko: Daně jsou zásadním příjmem státního rozpočtu, a vyhýbání se placení daní je jednou z příčin deficitu státních rozpočtů.

Poznámka: Nejen uvedené příklady dávají vyučujícímu příležitost k tomu, aby mohl do výuky zařadit i témata etické výchovy a osobnostní a sociální výchovy.

8. Reflexe lekce

• Reflexe (10 minut):

Žáci dostanou lepicí papírky, na které postupně (dle zadání) zapíší:

 • nově získaný poznatek nebo zkušenost
 • pojmenování pocitu, souvisejícího s touto lekci (průběhem, tématem, úspěšností…)

Papírky s poznatky připevní na papír s názvem lekce, papírky s pocity na jednoduchý „barometr pocitů“ (na zvolenou úroveň příjemných nebo nepříjemných pocitů). V případě potřeby ústně okomentují (bez následného komentáře vyučujícího a ostatních žáků).

Možné úpravy vyučovací jednotky:

V různých fázích vyučovací jednotky je možné využít i reportáže z archivu České televize. Téměř nepřeberné množství informací nabízí archiv pořadu Černé ovce. V souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti žáků se mi osvědčily různé podpůrné aktivity:

a) Doplňování pracovních textů: Jedná se o jednu z možných variací aktivity z úvodní části výukové lekce. Žáci kompletují text na základě informací uvedených v reportáži.
b) Ano/ne: Žáci mají k dispozici pracovní list s konkrétními výroky a jejich úkolem je roztřídit výroky na pravdivé a nepravdivé. Třídění provádí na základě informací z videoukázky.
c) Redakce: Žáci pracují ve skupinách (redakčních týmech). Jejich úkolem je vytvořit článek do fiktivního odborného časopisu. Téma článku je shodné s tématem videoukázky.

atd.

Příklady/odkazy:

 • 17. 4. 2012 – dohoda o provedení práce: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/212452801080417/video/
 • 10. 4. 2012 – doba určitá: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/212452801080410/video/
 • 28. 11. 2011 – brigáda: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/211452801081128/video/
 • 24. 11. 2011 – výpověď: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/211452801081124/video/

Přílohy:

Informační listy

  Smlouvy se zaměstnanci – řešení osmisměrky (299,0 kB, 332 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Smlouvy se zaměstnanci – druhy smluv (256,0 kB, 347 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Pracovní listy

  Smlouvy se zaměstnanci – zadání osmisměrky (296,0 kB, 337 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Smlouvy se zaměstnanci – druhy smluv (256,0 kB, 297 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní smlouvy – rizika práce načerno (260,0 kB, 292 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

 

 

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (3 hlasů, průměr: 4,67 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

, Komentář

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.