Příprava na vyučování: Nasloucháme a fantazírujeme

Lenka Reichlová, 24. 10. (2012), Tvůrčí psaní - Tipy do výuky , komentáře (2) , 19 410 zobrazení

Žáci rádi vypravují a je dobré, když jim dáme prostor vyjádřit jejich myšlenky a názory. V dnešní hektické době jsme všichni neustále obklopeni nejrůznějšími podněty a zvuky a je potřeba učit žáky i tomu, aby dokázali naslouchat, přemýšlet, využívat fantazii a vnímat všemi smysly i obyčejné věci.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk a literatura

Ročník:

 • 5. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence komunikativní [žák]: 12) naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Použité metody:

 • Volné psaní, hromadný poslech, hra v kruhu, pracovní list

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Žák zvládá soustředěně poslouchat.
 • Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu.
 • Žák umí vyčíst důležité informace v textu a pracovat s nimi.
 • Žák se vyjadřuje výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.

 Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Porozumění

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Žák: rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk

 Učivo:

 • Věcné naslouchání, Werich: Fimfárum

 Rozsah vyučovací jednotky:

 • Dvě spojené vyučovací hodiny (90 minut)

Poznámky:

 • Nechávejte u úkolů žáky přemýšlet. Nevyžadujte odpovědi hned a neodpovídejte místo nich.

Průběh vyučování:

1) Žáci sedí v lavici. Postupně vyvolám pět žáků, kteří půjdou na tabuli napsat libovolná písmena tak, aby druhé a čtvrté písmeno bylo samohláska a aby první, třetí a páté bylo souhláska. Vznikne slovo – nesmyslné (např. kekas).

2 ) Hra: Poslouchej svého spolužáka a vymýšlej. Žáci si sednou na židlích do kruhu. Učitel drží v ruce klubko bavlnky. Řekne první větu: „Kekas byl malý skřítek.“ Drží konec bavlnky a klubko hodí žákovi v kruhu. Žák klubko chytí a naváže svou větou na větu předešlou. Klubko hodí dalšímu žákovi, ten opět naváže příběhem a hází klubko dál. Takto vznikne příběh. Důležité je, aby se vystřídali všichni žáci a z bavlny tak vznikla pavučina. Klubko nakonec hodí učiteli.

3) Hru si poté zahrajeme ještě jednou, vymýšlíme větu po větě nový příběh, ale tentokrát se snažíme klubíčko postupně namotat. Vyprávění probíhá v opačném pořadí. Začne učitel, drží totiž klubko. Učitel řekne slovo „Fimfárum“. Klubíčko hodí tomu, od něhož k němu směřuje nit. Ten naváže první větou příběhu, klubko namotá a opět ho hodí tomu, ke komu směřuje nit. (Můžeme změnit pravidla – jedinec neříká jednu větu, ale pouze jen jedno slovo). Poté se ptám, co si pod slovem Fimfárum žáci představují. Jak na ně slovo působí, co nebo kdo by to mohl být. V hlavě si promyslí možný význam slova. Poté si nápady navzájem sdělují. Učitel nehodnotí, nevyvrací ani nepotvrzuje žádné nápady.

4) Učitel čte z knihy Fimfárum stejnojmennou kapitolu. Žáci sedí v klidu a poslouchají. Abych se ujistila, že dávají pozor, přeruším četbu a zeptám se, o čem pojednával předešlý odstavec, proč se tato událost stala, jak by mohl příběh pokračovat apod.

5) Po skončení četby se žáků neptám na děj a hlavní postavy, ale zjišťuji jejich vztah k poslechu a četbě. „Jak ses cítil při poslechu? Chtěl bys číst ty? Proč ano? Co ti vadilo, když jsi poslouchal? Bál ses v nějaké části příběhu? Posloucháš rád? Umíš si text představit a zapamatovat lépe, když ho čteš ty sám a vidíš na písmena?“

6) Žáci si samostatně vyplní pracovní list. U každé odpovědi je výběr písmena. Každé písmeno si zapíší a postupně z těchto písmen vytváří slovo. Poté si vytvoří svůj popis slova. Co to může být za slovo, postavu, věc a k čemu slovo slouží? Jak vypadá? Jak voní? Jakou by mělo barvu? Jaké uplatnění by mělo slovo na světě? Jaký je recept na výrobu apod….

Žák dostane potřebný čas a zapíše si své poznámky. Poté každý své vytvořené slovo napíše (tajně) zezadu na tabuli. Nikdo nikomu své poznámky neukazuje. Všichni, kteří chtějí své dílko prezentovat, pak postupně čtou. Třída podle popisu hádá, které slovo z tabule se k němu nejvíce hodí. Opět musí všichni poslouchat spolužáky, aby mohli úkol plnit.

Poznámka: Slovo, které by mohlo vzniknout je: KAMBROFAJNA. Na některé otázky mohou být různé odpovědi. Dítě by mělo umět vysvětlit, proč je odpověď taková, jakou zvolilo. Například jedno dítě říkalo, že ještě před počátkem pohádky měla kovářka muže ráda. Jinak by s ním nebyla. Ovšem časem se zamilovala do jiného muže… Sice žákovi řeknu, že odpovědi říkáme pouze z doby, kdy se odehrával příběh, ale jsem ráda, že děti myslí i nad rámec příběhu.

7) Na závěr připomenu, že je důležité, aby se žáci naučili poslouchat své spolužáky, protože se od nich mohou leccos naučit, mohou společně vytvořit zajímavý příběh a vzájemně se pobavit. A nikdy nesmí zapomenout, že jejich vlastní díla jsou jedinečná, jelikož je tvoří jejich fantazie.

Práce s knihou:

 • Werich, J.: Fimfárum; Albatros, Praha, 2008.

Reflexe vyučovací jednotky:

 • Zpočátku bylo velmi obtížné žáky zklidnit. Nebyli příliš pozorní. Poté byla chvíle klidu, ale po několika minutách se přestávali soustředit. „Čtení mě nudilo, bylo to dlouhé, nepamatuji si začátek děje. Věty byly příliš dlouhé.“ Tyto odpovědi jsem čekala. Opravdu je velký problém udržet žáky v klidu, aniž by si s něčím nehráli, nemluvili a nevrtěli se na židli.
 • Žáci by měli být zvyklí na četbu učitele, aby neposlouchali jeho hlas či chybičky, ale aby se soustředili pouze na děj a hlavní myšlenky.
 • Při dalších činnostech však pochopili, že tato hodina nebude o rozhovorech, debatách a skupinových úkolech, ale spíše o klidu, poslouchání a zapamatování si nejrůznějších věcí.
 • Aktivita s pavučinou byla pro ně nová, a proto je velmi nadchla. Velmi je zaujala práce s novými slovy a vymýšlení textů.
 • Jelikož měli žáci u každého úkolu čas na promyšlení, opravdu se zapojila celá třída. I introverti, kteří jsou jindy tiší, jelikož je extroverti překřičí a odpoví dříve.

Přílohy:

  Sken textu pohádky Fimfárum (4,3 MB, 503 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list (prázdný - vzor) (111,5 kB, 645 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Ukázky práce žáků (nesmyslné slovo) (111,0 kB, 421 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

 

 

 

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (3 hlasů, průměr: 4,67 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Komentáře (2)

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.