Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 7. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 5

Silvie Kratochvílová, 26. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 4 304 zobrazení

5. úroveň

Žáci čtou náročné fiktivní a informativní texty i texty, které si kladou za cíl o něčem přesvědčit. Identifikují myšlenky, témata a problémy, které se v textu vyskytují, a podepřou svou interpretaci důkazy. Prezentují kritické a osobní názory, například interpretují jednotlivé části textu nebo vytváří profily postav. Usuzují na to, jaké jsou v textu obsaženy myšlenky a jaké je poselství textu. Provedou analýzu toho, jakým způsobem text reflektuje společenské hodnoty nebo postoje, porovnají různé prezentace informací a myšlenek v odlišných textech, identifikují příčinu a následek v informativních textech.

Na úrovni textu

• Žáci používají a prezentují plán četby textů, které odpovídají této úrovni. V jejich plánu je například jasně napsáno, že pročtou text a spojí jeho pravděpodobné téma s tím, co již znají. Zamyslí se nad tím, proč byl text napsán a co by jim mohl říci, nad aktivitami, které by mohli vykonávat při jeho četbě, a nad tím, jak rozšíří poznatky z úrovně čtyři o nové myšlenky. Přizpůsobí rovněž plán tak, aby si poradili se složitějším jazykem textu.

• Žáci pročtou text za použití strategií Skimming a Scannig, přičemž užívají strategie osvojené na úrovních čtyři a pět, které přizpůsobí tak, aby byli rovněž schopni identifikovat hlavní myšlenky v pojmově složitějších nebo delších textech. (Pozn. Skimmnig je zběžné čtení, při němž se čtenář orientačně seznámí s textem. Scanning používáme, když potřebujeme vyhledat v textu nějakou konkrétní informaci.)

• Žáci zjistí, jak je text uspořádán (na základě textů, jimž byli v minulosti vystaveni) a určí, co by se mohli jeho přečtením dozvědět.

• Žáci si přečtou text samostatně, buď potichu, nebo nahlas, jak uznají za vhodné. Mohou přecházet z jednoho způsobu četby k druhému, pokud si to bude vyžadovat pochopení textu nebo jiné komunikační cíle.

• Strategie používané k vylepšení slovní zásoby žáci používají k tomu, aby odhalili význam neznámých slov, která se k tématu vztahují. Děje se tak za pomocí strategií rozvíjených na úrovních čtyři a pět, které jsou určené k identifikaci významů jednotlivých slov. Tato slova následně žáci vytrhnou z kontextu nebo je učiní abstraktnějšími tím, že budou hovořit o jejich významu v obecnějším smyslu.

• Žáci použijí strategie nezbytné k pochopení několika vět v textu. Použijí parafrázování a vizualizaci k pochopení smyslu různých typů sdělení (například specifické, procedurální, všeobecné a podmínkové výroky). Mění strategie v závislosti na typu sdělení. Ve větách rovněž najdou obrazná vyjádření a použijí k jejich pochopení příslušné strategie.

• Žáci použijí strategie určené k pochopení odstavců popsané na úrovni čtyři a přizpůsobí je pro potřeby složitějšího textu. Najdou ve větách hlavní a vedlejší myšlenky a shrnou je.

• Žáci použijí strategie určené k syntéze odstavců. Použijí strategie, které jsou popsány na úrovni čtyři. V textu, který se skládá až z pěti odstavců, identifikují hlavní a vedlejší myšlenky a vypracují z nich souhrn.

• Žáci používají různé strategie k identifikaci klíčových myšlenek čteného textu. Například si u delších beletristických textů dělají poznámky a uspořádají jednotlivé myšlenky textu do systému.

• Žáci si řadou způsobů upevní a zrevidují znalost textu. Shrnou čtený text nebo vyberou odpovídající souhrn a provedou soubor úkonů popsaných v textu.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace příslušného textu. Například: 1. Převypráví klíčové a vedlejší myšlenky textu. 2. Odpovědí na otázky, přičemž používají několik strategií určených k vyhledání, vybírání a zaznamenání informací, na které se zaměřili. 3. Podloží své interpretace informacemi z textu. 4. Posoudí, prodiskutují a formulují otázky, na které text odpovídá.

• Žáci prokáží schopnost deduktivního uvažování, a to několika způsoby: 1. Čtou mezi řádky a vyvodí charakteristické znaky klíčových pojmů. 2. V odstavcích odvodí příčinu a následek, předpoví možný vývoj a jeho důsledky. 3. Dedukují, co by se stalo, kdyby se v textu změnily nějaké okolnosti, a předpoví povahu změn. 4. Prezentují kritické a osobní názory, například interpretují jednotlivé části textu nebo vytváří profily postav.

• Žáci navrhnou, jaký měl autor záměr, vyvodí autorův úhel pohledu nebo jeho postoje a posoudí, do jaké míry autor dosáhl svého cíle. Vyhodnotí kvalitu prezentovaných informací a provedou analýzu toho, jakým způsobem text reflektuje společenské hodnoty nebo postoje – například společenské hodnoty v historických nebo humanitních textech.

• Žáci uvedou charakteristické rysy textu a identifikují, jak tyto rysy ovlivňují, do jaké míry text dosáhl svého cíle. Analyzují různé způsoby, kterými spisovatelé používají jazyk, aby vyjádřili svůj záměr – například jakým způsobem pracují s metaforami, povahokresbou a prostředím v románech a v textech, které si kladou cíl o něčem přesvědčit.

• Žáci uvádějí, které aktivity využívají k pochopení textů: 1. Sledují argument prezentovaný spisovatelem. 2. Určí, jak kulturní nebo historické okolnosti ovlivnily prezentované názory. 3. Čtou, aby se něco naučili.

• Žáci uvádějí, v čem jim četba pomáhá a v čem tkví její význam. Například jak díky ní objevují, co si myslí jiní lidé, či jak se při četbě efektivně učí novým věcem.

Úroveň 5,25

Na úrovni textu

• Žáci popíší svůj plán četby textů, ve kterém přímo zmíní aktivity uvedené na úrovni pět. Zároveň přizpůsobí plán tak, aby se zaměřil i na způsob autorovy práce s metaforami.

• Žáci pročtou text za použití strategií Skimming a Scannig a s využitím strategií rozvíjených na úrovních čtyři a pět a pozměněných za účelem identifikace: 1. hlavních myšlenek ve složitějších informativních textech; 2. obrazného jazyka a společensko-kulturních faktorů v pojmově složitějších nebo rozsáhlejších textech.

• Žáci identifikují, jak je text uspořádán, přičemž aplikují poznatky z úrovní 4 a 5. Kromě toho si všimnou, nakolik text používá obrazného a do jaké míry doslovného jazyka, kam je časoprostorově umístěn a co by se mohli z jeho četby dozvědět.

• Žáci si přečtou text samostatně, ať již potichu, nebo nahlas, jak uznají za vhodné. Mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý, pokud si to vyžaduje pochopení nebo jiné komunikační účely.

• Strategie používané k vylepšení slovní zásoby žáci využívají k tomu, aby odhalili význam neznámých slov, která se k tématu vztahují. Děje se tak za pomoci strategií rozvíjených na úrovních čtyři a pět a spojováním slov s jinými abstraktními pojmy, které jsou v textu specifikované.

• Žáci použijí strategie popsané na úrovních 4 a 5. Navíc použijí příslušné strategie určené k pochopení obrazných myšlenek v jednotlivých větách.

• Žáci použijí strategie popsané na úrovni 4 a 5, které jsou určeny k pochopení odstavců a na této úrovni jsou modifikovány pro potřeby složitějších textů. Najdou nebo dedukcí vyvodí otázky, na které odpovídá každá věta, a použijí tyto otázky ke zjištění hlavních otázek, na které odpovídá odstavec.

• Žáci použijí strategie sloužící k spojování odstavců v jeden celek. Použijí příslušné strategie popsané na úrovních 4 a 5. Identifikují hlavní a vedlejší témata kapitoly některého delšího beletristického textu a shrnou je v jeden celek.

• Žáci použijí různé strategie určené k záznamu klíčových myšlenek textu. Například si dělají poznámky k informativním textům tak, že jednotlivé významy textu uspořádají do určitého systému.

• Žáci si upevní a přehodnotí poznatky z předchozí četby různými způsoby: 1. Vytvoří si nebo vyberou odpovídající souhrn přečteného textu. 2. Provedou soubor úkonů popsaných v textu.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5, prokáží převyprávěním, že doslovně pochopili obrazný jazyk a kulturní nebo historické souvislosti.

• Žáci několika způsoby prokáží schopnost deduktivního uvažování. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5, vysvětlí, proč jsou pojmy, postavy nebo události popisovány určitými způsoby, navrhnou alternativní způsoby jejich popisu a ukáží, jak jsou společenské a kulturní hodnoty, postoje a názory prezentovány v konkrétních textech.

• Žáci se zamýšlí nad tím, jaký měl autor při psaní textu záměr. Dedukcí vyvodí autorův úhel pohledu a postoje a určí, nakolik text splnil svůj cíl. Text interpretují tak, že například vytvoří charakterové profily postav. Určí témata a záležitosti probírané v textech a podloží své interpretace podpůrnými důkazy.

• Žáci popíší charakteristické znaky textu, a určí, jaký měly tyto znaky vliv na dosažení cíle. Analyzují jak: 1. spisovatelé používají různý jazyk k představení postav, zápletek a událostí – například srovnáním jazyka dvou zpráv informujících o stejném tématu nebo záležitosti. 2. obrazný jazyk a metafora mohou v některých případech přispět k interpretaci textu lépe než doslovný jazyk, což platí jak v případě informativního textu, tak i textu, který má o něčem přesvědčit či v případě textu narativního.

• Žáci hovoří o aktivitách, které na této úrovni používají k pochopení textů: 1. Sledují autorovu argumentaci. 2. Identifikují, jak kulturní nebo historické okolnosti ovlivnily prezentované myšlenky. 3. Identifikují aktivity používané během učení se čtenému textu.

• Žáci popíší, jak jim četba pomáhá a v čem tkví její užitek – například se díky ní dozvědí, co si myslí ostatní lidé, a účinně se naučí novým věcem.

Úroveň 5,5

Na úrovni textu

• Žáci popíší svůj plán četby textů, které odpovídají této úrovni, a jasně se vyjádří k aktivitám vykonávaným na úrovni 5. Rovněž pozmění svůj plán tak, aby zahrnoval práci s texty obsahujícími složitější jazyk.

• Žáci pročtou text za použití strategií Skimming a Scannig a strategií rozvíjených na úrovních 4 a 5 a pozměněných, aby se daly použít i k výběru hlavních myšlenek v komplexnějším informativním textu. Všímají si používání metaforického jazyka i historických a společensko-kulturních souvislostí v textech, které chtějí o něčem přesvědčit, nebo v rozsáhlejších textech.

• Žáci určí, jak je text uspořádán. Rozliší mezi explicitním a obrazným textem a všimnou si, zda text používá metafory nebo satiru. Zamyslí se nad tím, co jim četba může přinést a jaké aktivity by při četbě mohli používat.

• Žáci si samostatně přečtou text, buď potichu, nebo nahlas, jak uznají za vhodné. Mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý, pokud to vyžaduje pochopení textu nebo jiné komunikační záměry.

• Žáci používají strategie určené k rozšíření slovní zásoby k tomu, aby identifikovali význam neznámých slov vztahujících se k tématu. Přitom používají strategie užívané k identifikaci významu slov, které byly rozvíjeny na úrovních 4-5.25. Spojují význam slov s obecnějšími nebo specifičtějšími pojmy použitými v textu.

• Žáci aplikují strategie užívané k práci s větou, které byly popsány na úrovních 4-5.25. Kromě toho ve větách vyhledají metaforické výrazy a používají příslušné strategie k jejich pochopení (například aplikují kulturní analogie a vytvářejí doslovné interpretace) a k pochopení toho, jak kulturní prostředí ovlivnilo daný text.

• Žáci používají strategie určené k pochopení odstavců, které byly popsané na úrovních 4-5.25 a přizpůsobené pro potřeby složitějších textů: 1. Čtou mezi řádky a dedukují v jednotlivých odstavcích příčinu a následek a povahu možných změn. 2. Vizuálně si větu představí (například u narativních textů obsahujících prvky fantastiky), což jim pomáhá při dedukci a čtení mezi řádky.

• Žáci použijí strategie sloužící ke spojování odstavců v jeden celek. Použijí příslušné strategie popsané na úrovních 4-5.25. Identifikují hlavní a vedlejší témata určité kapitoly informativního textu a shrnou je.

• Žáci použijí různé strategie k zaznamenání klíčových myšlenek čteného textu. Dělají si poznámky k textům prezentujícím názory a polemiky tak, že vytváří systém myšlenek, které text obsahuje.

• Žáci revidují a upevňují si poznatky z četby několika způsoby: 1. Vytvoří nebo vyberou odpovídající souhrn čteného textu. 2. Provedou soubor úkonů popisovaných v textu.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně uvedené informace. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5.25, převyprávěním textu prokáží, že doslovně pochopili obrazný jazyk a kulturní nebo historické souvislosti. Zároveň provedou složitější sled úkonů popsaných v textech, které podávají určité návody. U textů popisujících jak a kdy provést jednotlivé úkony se na základě výsledků dřívějších činností rozhodnou, který úkon v danou chvíli provést.
• Žáci několika způsoby prokáží schopnost deduktivního uvažování. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5.25, identifikují: 1. Jak jsou v konkrétních textech prezentovány společenské a kulturní hodnoty, postoje a názory. Jaký vliv mají na pochopení textu. 2. Jakým způsobem jsou použity přesvědčovací techniky v jednoduchých psaných polemikách a debatách.

• Žáci navrhují, jaký sledoval autor při psaní textu cíl. Vydedukují z textu autorův úhel pohledu nebo postoj a určí, nakolik se textu podařilo dosáhnout svého cíle. Zamýšlí se nad myšlenkami a poselstvím, které text přináší, a porovnají prezentaci informací a myšlenek v různých textech – například ve dvou textech, které pojednávají o stejném tématu a každý se snaží přesvědčit o svém pohledu na toto téma nebo ve dvou životopisech popisujících stejnou postavu.

• Žáci popíší charakteristické rysy textů. Určí, jak tyto rysy ovlivňují to, jak se textu podařilo dosáhnout svého cíle. Provedou analýzu několika textů, které pojednávají o stejné záležitosti, porovnají jazyk použitý v každém z nich, určí jak se autorovy postoje a záměry odrážejí v použitých informacích a vyhodnotí logiku názoru, který prezentují.

• Žáci hovoří o aktivitách, které na této úrovni užívají k pochopení textů: 1. Sledují, jak autor argumentuje. 2. Identifikují, jak kulturní nebo historické okolnosti ovlivnily prezentované myšlenky. 3. Určí aktivity, které používají během učení se čteného textu.

• Žáci popisují, jak jim četba pomáhá, například když chtějí zjistit, co si myslí jiní lidé, a jak se při četbě účinně učí novým věcem.

• Žáci zkoumají, jak se jednotlivé texty liší v závislosti na kontextu a záměru.

Úroveň 5,75

Na úrovni textu

• Žáci popíší svůj plán četby textů, které odpovídají této úrovni, přičemž uvedou aktivity, jež odpovídají úrovni 5.

• Žáci pročtou text za použití strategií Skimming a Scannig a strategií rozvíjených v úrovních 4-5.5, které modifikují tak, aby zahrnovaly i výběr hlavních myšlenek při práci se složitějším informativním textem. Povšimnou si symbolického jazyka a historických i společensko-kulturních souvislostí v pojmově bohatém nebo delším textu.

• Žáci identifikují, jak je text uspořádán. Odliší symbolický text od jiných typů textu, určí jeho časoprostorové souvislosti a identifikují, co by se mohli dozvědět z četby konkrétního typu textu.

• Žáci si přečtou text samostatně, buď potichu, nebo nahlas, podle toho, co jim lépe vyhovuje. Mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý, pokud to vyžaduje pochopení nebo jiné komunikační účely.

• Žáci použijí strategie zlepšení slovní zásoby k tomu, aby identifikovali významy neznámých slov, která se týkají daného tématu. Přitom používají strategie rozvíjené na úrovních 4-5.5 a propojují významy slov s obecnějšími nebo specifičtějších pojmy, které jsou v textu uvedeny.

• Žáci aplikují strategie užívané k práci s větou, které byly popsané na úrovních 4-5.5. Kromě toho najdou ve větách symbolické myšlenky, použijí příslušné strategie k jejich pochopení (například použití analogie a vytvoření doslovné interpretace) a k pochopení kulturních souvislostí, které se v textu vyskytují.

• Žáci aplikují strategie užívané k pochopení odstavců, které byly popsané na úrovních 4-5.5 a které jsou přizpůsobené pro účely složitějšího textu. Spojí globální témata s konkrétními událostmi, o kterých určitý odstavec pojednává.

• Žáci použijí strategie určené k syntéze odstavců a popsané na úrovních 4-5.5. Vyhledají hlavní a vedlejší témata dvou či více kapitol delšího beletristického textu. Shrnou každou kapitolu a použijí tato shrnutí k porovnávání jednotlivých kapitol.

• Žáci použijí při četbě různé strategie za účelem identifikace klíčových myšlenek textu. Dělají si poznámky a porovnávají hlavní myšlenky vyskytující se v různých textech, přičemž vytváří pojmové a sémantické mapy.

• Žáci si upevní a revidují poznatky z četby různými způsoby: 1. Vytvoří nebo vyberou odpovídající shrnutí čteného textu. 2. Provedou úkony popsané v textu.

• Žáci prokáží schopnost pochopit informace explicitně uvedené v textu. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5.5: 1. Přečtou několik textů, které se zabývají určitým problémem, určí jejich úhel pohledu. Vyhledají informace, které byly v textu použity k podpoře prezentovaného úhlu pohledu. 2. Za použití různých kritérií porovnají a zhodnotí dva sledy událostí, které byly v textech popsané.

• Žáci několika způsoby demonstrují schopnost deduktivního uvažování a kromě toho, co dokázali na úrovni 5.5, analyzují myšlenky ve dvou nebo více článcích, které se zabývají stejnou záležitostí a: 1. Vyhodnotí argumentaci každého z nich. 2. Interpretují texty jak subjektivně, tak objektivněji a více kriticky, aby identifikovali více perspektiv. 3. Vysvětlí, jak by se text mohl změnit, kdyby byl zasazen do jiného společenského, kulturního, historického nebo průmyslového prostředí.

• Žáci navrhnou, jaký sledoval autor při psaní textu cíl, vyvodí autorův názor nebo postoj a určí, nakolik text dosáhl svého cíle. Dedukcí odvodí cíle dvou nebo tří textů, které se zabývají stejným tématem, a vyjádří se k povaze a postojům každého autora.

• Žáci popíší charakteristické rysy textů a to, jaký mají vliv na dosažení svých cílů: 1. Provedou analýzu, vysvětlí podobnosti a rozdíly mezi texty. Pojednají o tom, jak jsou myšlenky obsažené v textu determinovány danými okolnostmi, časem nebo kulturou 2. Identifikují, jak příslušné společenské, politické nebo kulturní faktory ovlivnily jazyk, kterým jsou názory prezentovány (například jak různé skupiny přistupují k textu na ochranu přírody).

• Žáci uvedou aktivity, které na této úrovni používají k pochopení textů: 1. Vyhledávají argumentace prezentované autorem. 2. Identifikují, kterými historickými nebo kulturními vlivy byly prezentované myšlenky ovlivněny. 3. Určí aktivity, které užívají během čtení za účelem studia.

• Žáci uvedou, jak jim četba pomáhá a proč se jedná o užitečnou činnost. Například se díky ní dozvědí, co si myslí jiní lidé, a efektivně se učí novým věcem.

Zdroj:

• English Developmetal Continuum: http://www.education.vic.gov.au/

Další díly seriálu:

• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 6. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 4: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-6
• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 8. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 6: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-8

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.