Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 7. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 5

Silvie Kratochvílová, 26. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 2 936 zobrazení

5. úroveň

Žáci čtou náročné fiktivní a informativní texty i texty, které si kladou za cíl o něčem přesvědčit. Identifikují myšlenky, témata a problémy, které se v textu vyskytují, a podepřou svou interpretaci důkazy. Prezentují kritické a osobní názory, například interpretují jednotlivé části textu nebo vytváří profily postav. Usuzují na to, jaké jsou v textu obsaženy myšlenky a jaké je poselství textu. Provedou analýzu toho, jakým způsobem text reflektuje společenské hodnoty nebo postoje, porovnají různé prezentace informací a myšlenek v odlišných textech, identifikují příčinu a následek v informativních textech.

Na úrovni textu

• Žáci používají a prezentují plán četby textů, které odpovídají této úrovni. V jejich plánu je například jasně napsáno, že pročtou text a spojí jeho pravděpodobné téma s tím, co již znají. Zamyslí se nad tím, proč byl text napsán a co by jim mohl říci, nad aktivitami, které by mohli vykonávat při jeho četbě, a nad tím, jak rozšíří poznatky z úrovně čtyři o nové myšlenky. Přizpůsobí rovněž plán tak, aby si poradili se složitějším jazykem textu.

• Žáci pročtou text za použití strategií Skimming a Scannig, přičemž užívají strategie osvojené na úrovních čtyři a pět, které přizpůsobí tak, aby byli rovněž schopni identifikovat hlavní myšlenky v pojmově složitějších nebo delších textech. (Pozn. Skimmnig je zběžné čtení, při němž se čtenář orientačně seznámí s textem. Scanning používáme, když potřebujeme vyhledat v textu nějakou konkrétní informaci.)

• Žáci zjistí, jak je text uspořádán (na základě textů, jimž byli v minulosti vystaveni) a určí, co by se mohli jeho přečtením dozvědět.

• Žáci si přečtou text samostatně, buď potichu, nebo nahlas, jak uznají za vhodné. Mohou přecházet z jednoho způsobu četby k druhému, pokud si to bude vyžadovat pochopení textu nebo jiné komunikační cíle.

• Strategie používané k vylepšení slovní zásoby žáci používají k tomu, aby odhalili význam neznámých slov, která se k tématu vztahují. Děje se tak za pomocí strategií rozvíjených na úrovních čtyři a pět, které jsou určené k identifikaci významů jednotlivých slov. Tato slova následně žáci vytrhnou z kontextu nebo je učiní abstraktnějšími tím, že budou hovořit o jejich významu v obecnějším smyslu.

• Žáci použijí strategie nezbytné k pochopení několika vět v textu. Použijí parafrázování a vizualizaci k pochopení smyslu různých typů sdělení (například specifické, procedurální, všeobecné a podmínkové výroky). Mění strategie v závislosti na typu sdělení. Ve větách rovněž najdou obrazná vyjádření a použijí k jejich pochopení příslušné strategie.

• Žáci použijí strategie určené k pochopení odstavců popsané na úrovni čtyři a přizpůsobí je pro potřeby složitějšího textu. Najdou ve větách hlavní a vedlejší myšlenky a shrnou je.

• Žáci použijí strategie určené k syntéze odstavců. Použijí strategie, které jsou popsány na úrovni čtyři. V textu, který se skládá až z pěti odstavců, identifikují hlavní a vedlejší myšlenky a vypracují z nich souhrn.

• Žáci používají různé strategie k identifikaci klíčových myšlenek čteného textu. Například si u delších beletristických textů dělají poznámky a uspořádají jednotlivé myšlenky textu do systému.

• Žáci si řadou způsobů upevní a zrevidují znalost textu. Shrnou čtený text nebo vyberou odpovídající souhrn a provedou soubor úkonů popsaných v textu.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace příslušného textu. Například: 1. Převypráví klíčové a vedlejší myšlenky textu. 2. Odpovědí na otázky, přičemž používají několik strategií určených k vyhledání, vybírání a zaznamenání informací, na které se zaměřili. 3. Podloží své interpretace informacemi z textu. 4. Posoudí, prodiskutují a formulují otázky, na které text odpovídá.

• Žáci prokáží schopnost deduktivního uvažování, a to několika způsoby: 1. Čtou mezi řádky a vyvodí charakteristické znaky klíčových pojmů. 2. V odstavcích odvodí příčinu a následek, předpoví možný vývoj a jeho důsledky. 3. Dedukují, co by se stalo, kdyby se v textu změnily nějaké okolnosti, a předpoví povahu změn. 4. Prezentují kritické a osobní názory, například interpretují jednotlivé části textu nebo vytváří profily postav.

• Žáci navrhnou, jaký měl autor záměr, vyvodí autorův úhel pohledu nebo jeho postoje a posoudí, do jaké míry autor dosáhl svého cíle. Vyhodnotí kvalitu prezentovaných informací a provedou analýzu toho, jakým způsobem text reflektuje společenské hodnoty nebo postoje – například společenské hodnoty v historických nebo humanitních textech.

• Žáci uvedou charakteristické rysy textu a identifikují, jak tyto rysy ovlivňují, do jaké míry text dosáhl svého cíle. Analyzují různé způsoby, kterými spisovatelé používají jazyk, aby vyjádřili svůj záměr – například jakým způsobem pracují s metaforami, povahokresbou a prostředím v románech a v textech, které si kladou cíl o něčem přesvědčit.

• Žáci uvádějí, které aktivity využívají k pochopení textů: 1. Sledují argument prezentovaný spisovatelem. 2. Určí, jak kulturní nebo historické okolnosti ovlivnily prezentované názory. 3. Čtou, aby se něco naučili.

• Žáci uvádějí, v čem jim četba pomáhá a v čem tkví její význam. Například jak díky ní objevují, co si myslí jiní lidé, či jak se při četbě efektivně učí novým věcem.

Úroveň 5,25

Na úrovni textu

• Žáci popíší svůj plán četby textů, ve kterém přímo zmíní aktivity uvedené na úrovni pět. Zároveň přizpůsobí plán tak, aby se zaměřil i na způsob autorovy práce s metaforami.

• Žáci pročtou text za použití strategií Skimming a Scannig a s využitím strategií rozvíjených na úrovních čtyři a pět a pozměněných za účelem identifikace: 1. hlavních myšlenek ve složitějších informativních textech; 2. obrazného jazyka a společensko-kulturních faktorů v pojmově složitějších nebo rozsáhlejších textech.

• Žáci identifikují, jak je text uspořádán, přičemž aplikují poznatky z úrovní 4 a 5. Kromě toho si všimnou, nakolik text používá obrazného a do jaké míry doslovného jazyka, kam je časoprostorově umístěn a co by se mohli z jeho četby dozvědět.

• Žáci si přečtou text samostatně, ať již potichu, nebo nahlas, jak uznají za vhodné. Mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý, pokud si to vyžaduje pochopení nebo jiné komunikační účely.

• Strategie používané k vylepšení slovní zásoby žáci využívají k tomu, aby odhalili význam neznámých slov, která se k tématu vztahují. Děje se tak za pomoci strategií rozvíjených na úrovních čtyři a pět a spojováním slov s jinými abstraktními pojmy, které jsou v textu specifikované.

• Žáci použijí strategie popsané na úrovních 4 a 5. Navíc použijí příslušné strategie určené k pochopení obrazných myšlenek v jednotlivých větách.

• Žáci použijí strategie popsané na úrovni 4 a 5, které jsou určeny k pochopení odstavců a na této úrovni jsou modifikovány pro potřeby složitějších textů. Najdou nebo dedukcí vyvodí otázky, na které odpovídá každá věta, a použijí tyto otázky ke zjištění hlavních otázek, na které odpovídá odstavec.

• Žáci použijí strategie sloužící k spojování odstavců v jeden celek. Použijí příslušné strategie popsané na úrovních 4 a 5. Identifikují hlavní a vedlejší témata kapitoly některého delšího beletristického textu a shrnou je v jeden celek.

• Žáci použijí různé strategie určené k záznamu klíčových myšlenek textu. Například si dělají poznámky k informativním textům tak, že jednotlivé významy textu uspořádají do určitého systému.

• Žáci si upevní a přehodnotí poznatky z předchozí četby různými způsoby: 1. Vytvoří si nebo vyberou odpovídající souhrn přečteného textu. 2. Provedou soubor úkonů popsaných v textu.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5, prokáží převyprávěním, že doslovně pochopili obrazný jazyk a kulturní nebo historické souvislosti.

• Žáci několika způsoby prokáží schopnost deduktivního uvažování. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5, vysvětlí, proč jsou pojmy, postavy nebo události popisovány určitými způsoby, navrhnou alternativní způsoby jejich popisu a ukáží, jak jsou společenské a kulturní hodnoty, postoje a názory prezentovány v konkrétních textech.

• Žáci se zamýšlí nad tím, jaký měl autor při psaní textu záměr. Dedukcí vyvodí autorův úhel pohledu a postoje a určí, nakolik text splnil svůj cíl. Text interpretují tak, že například vytvoří charakterové profily postav. Určí témata a záležitosti probírané v textech a podloží své interpretace podpůrnými důkazy.

• Žáci popíší charakteristické znaky textu, a určí, jaký měly tyto znaky vliv na dosažení cíle. Analyzují jak: 1. spisovatelé používají různý jazyk k představení postav, zápletek a událostí – například srovnáním jazyka dvou zpráv informujících o stejném tématu nebo záležitosti. 2. obrazný jazyk a metafora mohou v některých případech přispět k interpretaci textu lépe než doslovný jazyk, což platí jak v případě informativního textu, tak i textu, který má o něčem přesvědčit či v případě textu narativního.

• Žáci hovoří o aktivitách, které na této úrovni používají k pochopení textů: 1. Sledují autorovu argumentaci. 2. Identifikují, jak kulturní nebo historické okolnosti ovlivnily prezentované myšlenky. 3. Identifikují aktivity používané během učení se čtenému textu.

• Žáci popíší, jak jim četba pomáhá a v čem tkví její užitek – například se díky ní dozvědí, co si myslí ostatní lidé, a účinně se naučí novým věcem.

Úroveň 5,5

Na úrovni textu

• Žáci popíší svůj plán četby textů, které odpovídají této úrovni, a jasně se vyjádří k aktivitám vykonávaným na úrovni 5. Rovněž pozmění svůj plán tak, aby zahrnoval práci s texty obsahujícími složitější jazyk.

• Žáci pročtou text za použití strategií Skimming a Scannig a strategií rozvíjených na úrovních 4 a 5 a pozměněných, aby se daly použít i k výběru hlavních myšlenek v komplexnějším informativním textu. Všímají si používání metaforického jazyka i historických a společensko-kulturních souvislostí v textech, které chtějí o něčem přesvědčit, nebo v rozsáhlejších textech.

• Žáci určí, jak je text uspořádán. Rozliší mezi explicitním a obrazným textem a všimnou si, zda text používá metafory nebo satiru. Zamyslí se nad tím, co jim četba může přinést a jaké aktivity by při četbě mohli používat.

• Žáci si samostatně přečtou text, buď potichu, nebo nahlas, jak uznají za vhodné. Mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý, pokud to vyžaduje pochopení textu nebo jiné komunikační záměry.

• Žáci používají strategie určené k rozšíření slovní zásoby k tomu, aby identifikovali význam neznámých slov vztahujících se k tématu. Přitom používají strategie užívané k identifikaci významu slov, které byly rozvíjeny na úrovních 4-5.25. Spojují význam slov s obecnějšími nebo specifičtějšími pojmy použitými v textu.

• Žáci aplikují strategie užívané k práci s větou, které byly popsány na úrovních 4-5.25. Kromě toho ve větách vyhledají metaforické výrazy a používají příslušné strategie k jejich pochopení (například aplikují kulturní analogie a vytvářejí doslovné interpretace) a k pochopení toho, jak kulturní prostředí ovlivnilo daný text.

• Žáci používají strategie určené k pochopení odstavců, které byly popsané na úrovních 4-5.25 a přizpůsobené pro potřeby složitějších textů: 1. Čtou mezi řádky a dedukují v jednotlivých odstavcích příčinu a následek a povahu možných změn. 2. Vizuálně si větu představí (například u narativních textů obsahujících prvky fantastiky), což jim pomáhá při dedukci a čtení mezi řádky.

• Žáci použijí strategie sloužící ke spojování odstavců v jeden celek. Použijí příslušné strategie popsané na úrovních 4-5.25. Identifikují hlavní a vedlejší témata určité kapitoly informativního textu a shrnou je.

• Žáci použijí různé strategie k zaznamenání klíčových myšlenek čteného textu. Dělají si poznámky k textům prezentujícím názory a polemiky tak, že vytváří systém myšlenek, které text obsahuje.

• Žáci revidují a upevňují si poznatky z četby několika způsoby: 1. Vytvoří nebo vyberou odpovídající souhrn čteného textu. 2. Provedou soubor úkonů popisovaných v textu.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně uvedené informace. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5.25, převyprávěním textu prokáží, že doslovně pochopili obrazný jazyk a kulturní nebo historické souvislosti. Zároveň provedou složitější sled úkonů popsaných v textech, které podávají určité návody. U textů popisujících jak a kdy provést jednotlivé úkony se na základě výsledků dřívějších činností rozhodnou, který úkon v danou chvíli provést.
• Žáci několika způsoby prokáží schopnost deduktivního uvažování. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5.25, identifikují: 1. Jak jsou v konkrétních textech prezentovány společenské a kulturní hodnoty, postoje a názory. Jaký vliv mají na pochopení textu. 2. Jakým způsobem jsou použity přesvědčovací techniky v jednoduchých psaných polemikách a debatách.

• Žáci navrhují, jaký sledoval autor při psaní textu cíl. Vydedukují z textu autorův úhel pohledu nebo postoj a určí, nakolik se textu podařilo dosáhnout svého cíle. Zamýšlí se nad myšlenkami a poselstvím, které text přináší, a porovnají prezentaci informací a myšlenek v různých textech – například ve dvou textech, které pojednávají o stejném tématu a každý se snaží přesvědčit o svém pohledu na toto téma nebo ve dvou životopisech popisujících stejnou postavu.

• Žáci popíší charakteristické rysy textů. Určí, jak tyto rysy ovlivňují to, jak se textu podařilo dosáhnout svého cíle. Provedou analýzu několika textů, které pojednávají o stejné záležitosti, porovnají jazyk použitý v každém z nich, určí jak se autorovy postoje a záměry odrážejí v použitých informacích a vyhodnotí logiku názoru, který prezentují.

• Žáci hovoří o aktivitách, které na této úrovni užívají k pochopení textů: 1. Sledují, jak autor argumentuje. 2. Identifikují, jak kulturní nebo historické okolnosti ovlivnily prezentované myšlenky. 3. Určí aktivity, které používají během učení se čteného textu.

• Žáci popisují, jak jim četba pomáhá, například když chtějí zjistit, co si myslí jiní lidé, a jak se při četbě účinně učí novým věcem.

• Žáci zkoumají, jak se jednotlivé texty liší v závislosti na kontextu a záměru.

Úroveň 5,75

Na úrovni textu

• Žáci popíší svůj plán četby textů, které odpovídají této úrovni, přičemž uvedou aktivity, jež odpovídají úrovni 5.

• Žáci pročtou text za použití strategií Skimming a Scannig a strategií rozvíjených v úrovních 4-5.5, které modifikují tak, aby zahrnovaly i výběr hlavních myšlenek při práci se složitějším informativním textem. Povšimnou si symbolického jazyka a historických i společensko-kulturních souvislostí v pojmově bohatém nebo delším textu.

• Žáci identifikují, jak je text uspořádán. Odliší symbolický text od jiných typů textu, určí jeho časoprostorové souvislosti a identifikují, co by se mohli dozvědět z četby konkrétního typu textu.

• Žáci si přečtou text samostatně, buď potichu, nebo nahlas, podle toho, co jim lépe vyhovuje. Mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý, pokud to vyžaduje pochopení nebo jiné komunikační účely.

• Žáci použijí strategie zlepšení slovní zásoby k tomu, aby identifikovali významy neznámých slov, která se týkají daného tématu. Přitom používají strategie rozvíjené na úrovních 4-5.5 a propojují významy slov s obecnějšími nebo specifičtějších pojmy, které jsou v textu uvedeny.

• Žáci aplikují strategie užívané k práci s větou, které byly popsané na úrovních 4-5.5. Kromě toho najdou ve větách symbolické myšlenky, použijí příslušné strategie k jejich pochopení (například použití analogie a vytvoření doslovné interpretace) a k pochopení kulturních souvislostí, které se v textu vyskytují.

• Žáci aplikují strategie užívané k pochopení odstavců, které byly popsané na úrovních 4-5.5 a které jsou přizpůsobené pro účely složitějšího textu. Spojí globální témata s konkrétními událostmi, o kterých určitý odstavec pojednává.

• Žáci použijí strategie určené k syntéze odstavců a popsané na úrovních 4-5.5. Vyhledají hlavní a vedlejší témata dvou či více kapitol delšího beletristického textu. Shrnou každou kapitolu a použijí tato shrnutí k porovnávání jednotlivých kapitol.

• Žáci použijí při četbě různé strategie za účelem identifikace klíčových myšlenek textu. Dělají si poznámky a porovnávají hlavní myšlenky vyskytující se v různých textech, přičemž vytváří pojmové a sémantické mapy.

• Žáci si upevní a revidují poznatky z četby různými způsoby: 1. Vytvoří nebo vyberou odpovídající shrnutí čteného textu. 2. Provedou úkony popsané v textu.

• Žáci prokáží schopnost pochopit informace explicitně uvedené v textu. Kromě toho, co dokázali na úrovni 5.5: 1. Přečtou několik textů, které se zabývají určitým problémem, určí jejich úhel pohledu. Vyhledají informace, které byly v textu použity k podpoře prezentovaného úhlu pohledu. 2. Za použití různých kritérií porovnají a zhodnotí dva sledy událostí, které byly v textech popsané.

• Žáci několika způsoby demonstrují schopnost deduktivního uvažování a kromě toho, co dokázali na úrovni 5.5, analyzují myšlenky ve dvou nebo více článcích, které se zabývají stejnou záležitostí a: 1. Vyhodnotí argumentaci každého z nich. 2. Interpretují texty jak subjektivně, tak objektivněji a více kriticky, aby identifikovali více perspektiv. 3. Vysvětlí, jak by se text mohl změnit, kdyby byl zasazen do jiného společenského, kulturního, historického nebo průmyslového prostředí.

• Žáci navrhnou, jaký sledoval autor při psaní textu cíl, vyvodí autorův názor nebo postoj a určí, nakolik text dosáhl svého cíle. Dedukcí odvodí cíle dvou nebo tří textů, které se zabývají stejným tématem, a vyjádří se k povaze a postojům každého autora.

• Žáci popíší charakteristické rysy textů a to, jaký mají vliv na dosažení svých cílů: 1. Provedou analýzu, vysvětlí podobnosti a rozdíly mezi texty. Pojednají o tom, jak jsou myšlenky obsažené v textu determinovány danými okolnostmi, časem nebo kulturou 2. Identifikují, jak příslušné společenské, politické nebo kulturní faktory ovlivnily jazyk, kterým jsou názory prezentovány (například jak různé skupiny přistupují k textu na ochranu přírody).

• Žáci uvedou aktivity, které na této úrovni používají k pochopení textů: 1. Vyhledávají argumentace prezentované autorem. 2. Identifikují, kterými historickými nebo kulturními vlivy byly prezentované myšlenky ovlivněny. 3. Určí aktivity, které užívají během čtení za účelem studia.

• Žáci uvedou, jak jim četba pomáhá a proč se jedná o užitečnou činnost. Například se díky ní dozvědí, co si myslí jiní lidé, a efektivně se učí novým věcem.

Zdroj:

• English Developmetal Continuum: http://www.education.vic.gov.au/

Další díly seriálu:

• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 6. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 4: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-6
• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 8. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 6: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-8

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.