Projektové vyučování – 1. díl – Charakteristika

Radek Sárközi, 3. 9. (2010), Projektové vyučování - Tipy do výuky , 35 575 zobrazení

Už jste vyzkoušeli ve vaší škole zrealizovat nějaký projekt? Zkuste spolu s námi uchopit podstatu a smysl projektové metody, zkoumejte znaky projektů, hledejte vhodné téma pro projekt, zvolte různorodé výstupy, vybírejte zajímavé činnosti.

Projektové vyučování je nejkomplexnější vyučovací metodou. Projektová metoda totiž může absorbovat celou řadu jednodušších vyučovacích metod. Projekt je potom jakýmsi rámcem, v jehož mantinelech se odehrává výuka založená na nejrůznějších metodách, většinou činnostních.

Projektová metoda je alternativou k tradiční výuce založené na střídání různých předmětů v časově omezených celcích (v Čechách to je 45 minut), které na sebe obsahově ani tematicky nenavazují. Základem projektového vyučování je koncentrace učiva. Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z různých stran.

V rámci projektu Papír například žáci zjišťují, kdy byl papír vynalezen, jak se vyráběl, jak se dostal do Čech a z čeho se dělá papír dnes. Mohou navštívit ruční papírnu a sami si papír vyrobit. Na něj potom tisknou linoryty nebo písmena jako Guttenberg. Žáci z papíru skládají japonské origami. Zjišťují, co všechno je vyrobeno z papíru. Zabývají se recyklací papíru a jeho sběrem. V encyklopedii vyhledají, jak se liší papír od egyptského papyru. Nakonec žáci společně vyrobí z papíru knížečku, ve které stručně popíšou, co vše se o papíru dozvěděli. Vytvoří tedy jakousi monografii na téma papír.

Téma projektu zůstává v přirozeném kontextu a není vytrháváno ze souvislostí. Žáci se neučí na uměle vytvořených příkladech, ale na skutečných problémech. Z hlediska tradiční výuky je projektová metoda založena na integraci učiva. To však není přesný výklad. Tradiční výuka totiž dezintegrovala reálný svět do jednotlivých předmětů, které zhruba odpovídají pozitivistickému rozdělení vědy. Například přírodopis odpovídá biologii, dějepis historiografii, čeština jazykovědě a literární vědě atd. Projektová metoda vnímá svět celistvě, takový totiž ve skutečnosti je.

Na projektovém vyučování byla založena koncepce amerického pragmatického pedagoga Johna Deweye. Za tvůrce projektové metody je považován jiný Američan – profesor William Heard Kilpatrick, který ji popsal ve stejnojmenném článku The Project Method už v roce 1918. V Čechách se projektové vyučování prosadilo již v době meziválečné, po roce 1948 ale z našich škol prakticky zmizelo a k jeho renesanci začalo postupně docházet až po roce 1989.

Český prvorepublikový reformní pedagog Stanislav Vrána definuje projekt následujícím způsobem:
1) Je to podnik.
2) Je to podnik žákův.
3) Je to podnik, za jehož výsledky převzal žák odpovědnost.
4) Je to podnik, který jde za určitým cílem.

Podnikavost, aktivita a spoluzodpovědnost žáků je s projektovou metodou neodmyslitelně spjata. Vedle těchto aspektů se zdůrazňuje i zaměření projektu na konkrétní výstup. Tím může být knižní publikace, nástěnka, obrázek, prezentace na počítači, pomůcka pro vyučování, přístroj, plakát, mapa, umělecký výtvor, dramatické představení, výstava, jídlo, obal, počítačový software, výlet nebo třeba trh s výrobky žáků. Výstupem z projektu nemůže být například písemka, didaktický test nebo ústní zkoušení. Nesmíme zapomínat na to, že projekt musí být co nejblíže reálnému životu a musí v sobě integrovat různé vědomosti, dovednosti a další složky klíčových kompetencí, které si žáci prací na projektu osvojují nebo trénují.

John Dewey vidí jádro projektu v následující posloupnosti kroků:
1) Žáci pracují na praktickém úkolu.
2) Žáci narážejí na obtíže, které překonávají studiem.
3) Díky teoretickému poučení žáci mohou původní úkol úspěšně dokončit.

Z tohoto postupu je patrné, že projekt je vlastně opakem tradičního pojetí vyučování, kdy jsou žáci nejprve seznámeni s teoretickým výkladem, následuje aplikace nových vědomostí a v ideálním případě i praktické použití znalostí (to však nebývá v tradiční výuce příliš četné). I v tomto projektová metoda více odpovídá životu. Žáci jsou nejprve vrženi do nové situace, ve které se musí zorientovat a za pomoci studia se se situací vypořádat. Tato koncepce vychází z postřehu, že „čím větší námahu nás vhled do problému stojí, tím lépe si ho zapamatujeme“ (Zeigarniková).

Ideální projekt by měl vycházet z potřeb a zájmů žáků. Iniciátory projektu by tedy měli být sami žáci. Učitel může původní nápad žáků rozšířit o další činnosti, pomocí nichž si osvojí důležité kompetence.

Příkladem může být projekt Čítanka. Žáci se vyjádřili negativně o čítance pro osmou třídu. Učitelka se jich tedy zeptala, jak vyřešit problém s tím, že se jim ukázky v čítance nelíbí. Výsledkem diskuze ve třídě bylo rozhodnutí, že společnými silami vytvoří čítanku vlastní. Tak se zrodil celoroční projekt, v jehož rámci se žáci naučili vše, co měli, a ještě spoustu dalších věcí navíc. Z textů přinesených žáky společně vybírali ty, které se do čítanky hodí, a postupně je skládali do podoby knihy. Výsledná čítanka by se asi nedala použít v ostatních třídách. To však nebylo cílem projektu. Tvorba čítanky byla pouze prostředkem, díky němuž byli žáci celý rok motivováni k práci.

Důležité je, aby se do projektu aktivně zapojili všichni žáci. Nemusejí se do něj ale zapojit stejnou měrou. Forma, rozsah i obsah jejich zapojení do projektu by měly vycházet z možností jednotlivých žáků, jejich potřeb, zájmů, talentu atd. Učitel by ovšem neměl rezignovat na osobní maximum žáka a měl by se snažit, aby ho žák při práci na projektu dosáhl. Zapojení všech žáků do projektu by mělo být co nejintenzivnější. Jejich pracovní nasazení musí být maximální.

Projekt by měl obsahovat činnosti skupinové i individuální. Za jeho úspěšnou realizaci jsou odpovědni všichni žáci. Každý za nějaký konkrétní krok. Zachována by měla být i svoboda, kterou konkrétní činnost si žák v rámci projektu vybere a udělá.

Výhodou výstupu z projektu je jeho hmatatelnost. Žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili. To je velmi efektivně motivuje k práci. Žáci mají neustále na mysli cíl a vidí smysl své práce. Postupnými kroky se k cíli přibližují a ten se před jejich zraky zhmotňuje. Výstupem z projektu se žáci mohou pochlubit svým rodičům a kamarádům. Důležité je, aby každý žák mohl ukázat nebo říci: „Tuto část projektu jsem udělal já.“.

Závěrečnou fází projektového vyučování by měla být vždy reflexe. Jejím cílem je shrnout, co se žáci během práce na projektu naučili, co se jim povedlo, co ne a proč, jak práci prožívali, jestli projektu dali opravdu sto procent, jak vidí práci svou a ostatních atd.

Shrňme si znaky projektového vyučování:
• Zaměření na výsledný produkt
• Žáci mohou ovlivňovat podobu projektu
• Aktivní zapojení všech žáků podle jejich schopností
• Kooperace a individualizace
• Závěrečná reflexe

Zdroje:

• Coufalová, Jana: Projektové vyučování pro první stupeň základní školy, Fortuna, Praha 2006
• Černá, Karla: Rok s Robinsonem, IMC, Žďár nad Sázavou 1997
• Houška, Tomáš: Škola je hra, vlastním nákladem, Praha 1993
• Kašová, J.: Škola trochu jinak, Projektové vyučování v teorii i praxi, Iuventa, Kroměříž 1995
• Kratochvílová, Jana: Teorie a praxe projektové výuky, Masarykova univerzita, Brno 2006
• Spilková, Vladimíra a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR, Portál, Praha 2005
• Valenta, J. a kol.: Pohledy – projektová metoda ve škole a za školou, IPOS ARTAMA, Praha 1993
• Žanta, R.: Projektová metoda, Praha 1934
• Cirkus: http://www.neslysici-ivancice.info/index.php?action=clanek&type=54
• Job, občanské sdružení: http://www.jobos.cz
• Freinet, soutěž školních časopisů: http://www.eucebnice.cz
• Popis projektového týdne na ZŠ Lysice: http://www.zs.lysice.cz/akce/submain9_05.htm;
http://zs.lysice.cz/home/projekt.htm
• Projektová výuka: http://sweb.cz/zdenka-projekty
• Projektové vyučování: http://www.gymcaslav.cz/index.php?page=projekty&par=vypis
• Projekty: http://www.otevrene-vyucovani.cz/ov/projekty/projekty.htm
• Projekty na RVP.CZ: http://www.rvp.cz/sekce/471
• Školní projekty na RVP.CZ: http://www.rvp.cz/sekce/289
• Zmizelí sousedé: http://www.zmizeli-sousede.cz
• ZŠ Londýnská (Praha): http://www.londynska.cz/uzobraz.php?p4=projekt
• RVP.CZ: Školní projekty: http://www.rvp.cz/sekce/289
• RVP.CZ: Iniciativy ve vzdělávání: Projekty: http://www.rvp.cz/sekce/509
• RVP.CZ: Projekty ESF: http://www.rvp.cz/sekce/484

Další díl seriálu:

• Projektové vyučování – 2. díl – Začínáme s projekty: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-tipy/projektove-vyucovani-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (5 hlasů, průměr: 4,60 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.