Příprava na vyučování: Pastýřka a kominíček

Naděžda Černá, 3. 10. (2012), Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , 16 109 zobrazení

Naďa Černá představuje metody kritického myšlení, které využívá s žáky 3. tříd při čtení pohádky H. Ch. Andersena. Jedná se o podvojný deník, metodu doporuč a poslední slovo patří mně. Doplňuje ještě vlastní nápady na další  metody vedoucí k porozumění textu.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura, Mediální výchova

Ročník:

 • 3. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • 3) Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 •  C) Kompetence komunikativní [žák]: 12) naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Použité metody:

 • Ledolamka přečti a pošli, podvojný deník, doporuč, individuální práce, poslední slovo patří mně

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Žáci se aktivně seznámí s novým textem, zapíší pokračování příběhu, odhadují důvod citací vypsaných z textu spolužáky, obhajují své vlastní citace.

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Syntéza

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Žák reprodukuje přečtený text, formuluje písemně i ústně názory na myšlenky obsažené v uměleckém textu.

Učivo:

 • Text Pastýřka a kominíček od H. Ch. Andersena

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 2 vyučovací hodiny

Poznámka:

 • Vyučovací jednotka probíhá v kmenové učebně s lavicemi uspořádanými do čtverce.
 • Text Pastýřka a kominíček jsem rozčlenila na části. S dětmi jsem pracovala s textem v čítankách, v uvedené čítance vychází členění podle stran (str. 19 jsem překryla po otočení strany – doporučuji předem připravit pruhy papíru na překrytí textu).

Průběh vyučování:

První vyučovací hodina

1. Děti jsem připravila na práci s novým textem aktivitou: přečti a pošli.

Děti vnímají tuto aktivitu jako „ledolamku“ a je u nich velice oblíbená. Mám připravené kartičky se slovy z aktuálního textu. (Počet kartiček odpovídá počtu dětí, někdy používám dvojnásobný počet kartiček k počtu dětí, kartičky pak po dvou vkládám do malých plastových košíčků). Děti si je posílají po kruhu, postupně je čtou ve dvojicích a na pokyn „pošli“ je předávají dalšímu žákovi či další dvojici. Pokud dítě nerozumí významu některého slova, přihlásí se a pro vysvětlení si vyvolá některého z hlásících se spolužáků. Ten význam slova vysvětlí, podle potřeby pomůže učitel/ka. Často pracujeme i se Slovníkem spisovného jazyka českého.

 • kartičky se slovy k porozumění textu:

1 prastarou      10 náramně            19 z porcelánu

2 zčernalou      11 odshora              20 s žebříčkem

3 kozonohý      12 roztomile            21 z mahagonového

4 generální       13 znamenitě          22 s řemeslem

5 pozlacené      14 šklebit               23 na levandulích

6 pastýřskou     15 trčely                 24 komedie

7 křehcí            16 zasnoubili           25 trouba

8 porcelánový   17 představovali        26 představa

9 vyřezávané     18 zčernal

2. Při zavřených čítankách čtu dětem úvod pohádky (11 řádků) bez názvu a autora. Následuje vymýšlení vhodného názvu.

3. Pokračujeme společnou četbou na s. 17 (název i autor je nyní odhalen) a po dočtení děti píší svoje pokračování příběhu.

4. Následuje sdílení metodou „doporuč“ (děti si svoje práce čtou ve dvojicích, a chtějí-li, aby partner svoji verzi příběhu přečetl celé skupině, musí nejprve získat jeho souhlas a potom mohou doporučit, aby svoji práci přečetl všem).

5. Žáci pokračují ve čtení na s. 18 (s. 19 si zakryjí). Po dočtení s. 18 si na ní očíslují řádky, čísla píší tužkou před příslušné řádky, tedy na jejich začátek.

Každý žák má svůj sešit (záznamník), kam si zapisuje „texty a myšlenky“. Do záznamníku si žáci připraví podle tabule podvojný deník, který bude sloužit k zápisu jejich reakcí na text.

Příprava na tabuli (podvojný deník):

Doslovný přepis vybraného textu: Proč jsem si vybral/a právě tento text:
 …  …

Poznámka:

Kdo má všechno hotovo, zkusí si rozmyslet, aniž by četl dál (s. 19 překryta), jak bude příběh pokračovat, a najde v textu na s. 18 důkazy pro svoje tvrzení (ústně). Sdílíme ústně v čase, který zbývá do konce hodiny.

Další vyučovací hodina

1. Připomeneme si sdílení ze závěru předchozí hodiny. Podvojný deník sdílíme metodou poslední slovo patří mně. Žák přečte ze svého podvojného deníku svůj doslovný přepis vybraného textu. Spolužáci nyní odhadují, proč si tento žák vypsal právě tuto ukázku, hlásí se a po vyvolání přednesou svůj názor. Po vyčerpání hlásících se žáků (je také možno dopředu vymezit počet vyvolaných žáků) přečte žák svůj komentář k výběru citace. Má tedy poslední slovo, dál už se k citaci nevracíme. Aktivita může pokračovat s dalším žákem, který přečte zase svoji citaci.

(Ukázka zápisů dětí do podvojného deníku je v příloze 1).

2. Vyzvu žáky: „Napište, co si myslíte, že je nýtek, a po napsání čtěte dál na s. 19.“ (Ukázka prací žáků je v příloze 2.)

3. Žáci napíší na jeden papírek tři slova, která je napadají právě teď před dočtením celého příběhu. Vhodí papírky slov „do klobouku“ a pohádku si dočtou na s. 20.

4. Žáci si vzpomenou na svůj původní návrh názvu pohádky (z první hodiny) a uvažují ve dvojicích, zda by ho nyní změnili, nebo ne a proč.

5. Z klobouku si každý žák vylosuje jeden papírek se slovy a použije tato slova ve větě o dnes přečtené pohádce.

Reflexe vyučovací jednotky:

 • Tento způsob práce mne jako učitele i děti velice zaujal. Hodina měla napětí a dynamiku, všichni jsme byli vtaženi do děje pohádky. Žáci velice zaujatě reagovali na text i zápisy v aktivitě poslední slovo patří mně, zapojovali se do diskuze a obhajovali svůj názor. Myslím, že to všechno by si zasluhovalo i větší časový prostor.

Zdroj:

 • Pastýřka a kominíček IN Ulrychová, I.: Čteme si a hrajeme si, texty pro literární výchovu a tvořivou dramatiku, Pansofia 1996

  Přílohy:

  Příloha 1: Ukázka zápisů dětí do podvojného deníku (107,0 kB, 430 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Příloha 2: Ukázka odhadů, co je to nýtek (104,0 kB, 290 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Text • Pastýřka a kominíček IN Ulrychová, I.: Čteme si a hrajeme si, texty pro literární výchovu a tvořivou dramatiku, Pansofia 1996 (9,1 MB, 513 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

 

 

 

 

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.