Příprava na vyučování – Tajemství K. H. Máchy

Martina Hantychová, 20. 7. (2011), Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , 9 982 zobrazení

V hodinách literatury je dobré číst nejen beletristické, ale i naučné texty, na nichž lze dobře rozvíjet dovednost vyhledání podstatných informací. Podívejte se na přípravu učitelky Martiny Hantychové, která vytvořila pro žáky osmých tříd pracovní list s názvem Z Máchova života.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura

Ročník:

 • 8. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence k učení – Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Použité metody:

 • Samostatná/skupinová práce s textem a s knihou
 • Kladení otázek k textu

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Seznámí se s osobností Karla Hynka Máchy, vyhledávají a hodnotí informace v textu

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Hodnocení (žáci ze svého pohledu hodnotí Máchův život)

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

Učivo:

 • Literatura 19. století – K. H. Mácha

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 1 vyučovací hodina

Poznámka:

 • Při výuce se používají různá vydání Máchových děl

Průběh vyučování:

1) Úvodní motivace – žáci vyplní křížovku na literární pojmy. Pak se ptám žáků, zda už slyšeli jméno spisovatele, které jim vyšlo v křížovce, možná budou znát film Máj.

Poznámka redakce: V případě využití křížovky by její jednotlivé řádky mohly souviset s tématem hodiny, tedy s Karlem Hynkem Máchou a dobou, ve které žil.

2) Ve dvojicích nebo jednotlivě (podle zdatnosti žáků) odhalí Máchovo tajemství – vyplní pracovní list Z Máchova života. U slabších tříd/žáků je potřeba zkontrolovat porozumění zadání, modelovat, jak vypadá „vetřelec“ ve větě. Vodítkem může být i počet hledaných vetřelců. Zároveň žáci zapisují do sešitu otázky, kterými se ptají na nejdůležitější informaci odstavce.

3) Následuje společná kontrola a doplňující otázky:
V čem je vám Máchův život sympatický?
Co byste naopak udělali jinak než Mácha?

4) Společně si vysvětlíme pojem romantismus – vyjdeme z Máchova životního stylu.

Poznámka redakce: Vyvození pojmu „romantismus“ bychom mohli věnovat samostatnou hodinu, ve které by žáci v rámci evokace nejprve sami zapsali, co si představují pod slovem „romantický“ (večeře, láska…). Následně by se pokusili ve skupince vyvodit hlavní rysy romantismu z ukázek děl romantických autorů. Výsledky svého bádání by si ověřili prostudováním slovníkové hesla romantismus nebo definice v učebnici (uvědomění si významu). A nakonec by každý žák vytvořil křížovku, v níž by se tajenka i jednotlivé řádky vztahovaly k romantismu (reflexe).

5) Práce s knihou. Doporučuji přinést různá vydání Máchových knih (Máj, Marinka), nechat kolovat a pak položit otázku, proč je asi Mácha tak slavný, když toho napsal tak málo? Žáci se zároveň ptají na otázky ohledně bibliografických údajů, ilustrací, přebalu apod., mohou ve dvojicích hledat i nějakou vydavatelskou zajímavost.

6) Shrnutí. Jaké místo má Mácha mezi ostatními spisovateli 19. století – „vetřelci“?

Poznámka redakce: Takovou otázku je vhodné položit až po probrání všech spisovatelů. Žáci nemohou bez dostatku informací a zkušeností s četbou těchto autorů na otázku odpovědět. Zhodnocení významu K. H. Máchy je pak spíše na učiteli…

Reflexe vyučovací jednotky:

 • Žáky velmi bavilo vyhledávání „vetřelců“ v textu, ale bez problémů ho zvládli pouze zdatní čtenáři. Na úvod této aktivity jsem modelovala vyhledávání „vetřelců“ na větě: Dnes se budeme učit zítra o Karlu Hynku Máchovi. Žáci často označovali jako „vetřelce“ slova, která jim byla něčím nesrozumitelná.
 • Otázky k textu zvládli žáci vymyslet úspěšněji, také na ně vesměs správně odpovídali. Mácha jim byl velmi sympatický svým postojem k životu, jen nechápali, že byl tak nezodpovědný, jak k ženám, tak ke svému zdraví. Otázka jeho smrti v mladém věku byla rovněž předmětem mnoha komentářů.
 • Při práci s knihou se žáci podivovali nad růzností výtisků, snažili jsme se společně dobrat toho, proč se Mácha pořád vydává, hledali jsme v knize pořadí vydání, rok vydání a nakladatele. Lze uspořádat i jako soutěž, kdo údaj najde jako první.
 • Máchův životní osud jsem pak použila jako východisko k vysvětlení pojmu romantismus v literatuře – jeho nepraktičnost, život na okraji společnosti, vášeň, problémy s láskou.

Ukázky z prací žáků:

Přílohy:

  Křížovka - K. H. Mácha (281,5 kB, 661 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list - Z Máchova života (287,5 kB, 808 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.


Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.