Příprava na vyučování – Tajemství K. H. Máchy

Martina Hantychová, 20. 7. (2011), Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , 10 864 zobrazení

V hodinách literatury je dobré číst nejen beletristické, ale i naučné texty, na nichž lze dobře rozvíjet dovednost vyhledání podstatných informací. Podívejte se na přípravu učitelky Martiny Hantychové, která vytvořila pro žáky osmých tříd pracovní list s názvem Z Máchova života.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura

Ročník:

 • 8. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence k učení – Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Použité metody:

 • Samostatná/skupinová práce s textem a s knihou
 • Kladení otázek k textu

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Seznámí se s osobností Karla Hynka Máchy, vyhledávají a hodnotí informace v textu

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Hodnocení (žáci ze svého pohledu hodnotí Máchův život)

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

Učivo:

 • Literatura 19. století – K. H. Mácha

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 1 vyučovací hodina

Poznámka:

 • Při výuce se používají různá vydání Máchových děl

Průběh vyučování:

1) Úvodní motivace – žáci vyplní křížovku na literární pojmy. Pak se ptám žáků, zda už slyšeli jméno spisovatele, které jim vyšlo v křížovce, možná budou znát film Máj.

Poznámka redakce: V případě využití křížovky by její jednotlivé řádky mohly souviset s tématem hodiny, tedy s Karlem Hynkem Máchou a dobou, ve které žil.

2) Ve dvojicích nebo jednotlivě (podle zdatnosti žáků) odhalí Máchovo tajemství – vyplní pracovní list Z Máchova života. U slabších tříd/žáků je potřeba zkontrolovat porozumění zadání, modelovat, jak vypadá „vetřelec“ ve větě. Vodítkem může být i počet hledaných vetřelců. Zároveň žáci zapisují do sešitu otázky, kterými se ptají na nejdůležitější informaci odstavce.

3) Následuje společná kontrola a doplňující otázky:
V čem je vám Máchův život sympatický?
Co byste naopak udělali jinak než Mácha?

4) Společně si vysvětlíme pojem romantismus – vyjdeme z Máchova životního stylu.

Poznámka redakce: Vyvození pojmu „romantismus“ bychom mohli věnovat samostatnou hodinu, ve které by žáci v rámci evokace nejprve sami zapsali, co si představují pod slovem „romantický“ (večeře, láska…). Následně by se pokusili ve skupince vyvodit hlavní rysy romantismu z ukázek děl romantických autorů. Výsledky svého bádání by si ověřili prostudováním slovníkové hesla romantismus nebo definice v učebnici (uvědomění si významu). A nakonec by každý žák vytvořil křížovku, v níž by se tajenka i jednotlivé řádky vztahovaly k romantismu (reflexe).

5) Práce s knihou. Doporučuji přinést různá vydání Máchových knih (Máj, Marinka), nechat kolovat a pak položit otázku, proč je asi Mácha tak slavný, když toho napsal tak málo? Žáci se zároveň ptají na otázky ohledně bibliografických údajů, ilustrací, přebalu apod., mohou ve dvojicích hledat i nějakou vydavatelskou zajímavost.

6) Shrnutí. Jaké místo má Mácha mezi ostatními spisovateli 19. století – „vetřelci“?

Poznámka redakce: Takovou otázku je vhodné položit až po probrání všech spisovatelů. Žáci nemohou bez dostatku informací a zkušeností s četbou těchto autorů na otázku odpovědět. Zhodnocení významu K. H. Máchy je pak spíše na učiteli…

Reflexe vyučovací jednotky:

 • Žáky velmi bavilo vyhledávání „vetřelců“ v textu, ale bez problémů ho zvládli pouze zdatní čtenáři. Na úvod této aktivity jsem modelovala vyhledávání „vetřelců“ na větě: Dnes se budeme učit zítra o Karlu Hynku Máchovi. Žáci často označovali jako „vetřelce“ slova, která jim byla něčím nesrozumitelná.
 • Otázky k textu zvládli žáci vymyslet úspěšněji, také na ně vesměs správně odpovídali. Mácha jim byl velmi sympatický svým postojem k životu, jen nechápali, že byl tak nezodpovědný, jak k ženám, tak ke svému zdraví. Otázka jeho smrti v mladém věku byla rovněž předmětem mnoha komentářů.
 • Při práci s knihou se žáci podivovali nad růzností výtisků, snažili jsme se společně dobrat toho, proč se Mácha pořád vydává, hledali jsme v knize pořadí vydání, rok vydání a nakladatele. Lze uspořádat i jako soutěž, kdo údaj najde jako první.
 • Máchův životní osud jsem pak použila jako východisko k vysvětlení pojmu romantismus v literatuře – jeho nepraktičnost, život na okraji společnosti, vášeň, problémy s láskou.

Ukázky z prací žáků:

Přílohy:

  Křížovka - K. H. Mácha (281,5 kB, 813 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list - Z Máchova života (287,5 kB, 918 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.


Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.