Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 4. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 2

Silvie Kratochvílová, 22. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 4 419 zobrazení

2. úroveň

Žáci samostatně čtou krátké fiktivní a informativní texty, které obsahují známé myšlenky a informace, mají předvídatelné uspořádání a je v nich malé množství neznámých slov. Správně propojí hlásky s řadou písmen a shlukem písmen. Určí význam neznámých spojení a slov podle kontextu. Lokalizují v textu explicitně uvedené informace. Převypráví myšlenky textu ve správném pořadí za použití slov a obratů, které se vyskytují v textu. Interpretují grafy s popisky. Předvídají hodnověrná zakončení příběhů a usuzují na pocity postav. Při čtení nahlas jsou schopni opravit své chyby a hovoří o strategiích, které použili k porozumění textu. Uvědomují si, že texty jsou vytvářeny autory. Rozlišují mezi texty popisujícími reálné a imaginární situace.

Na úrovni textu

• Žáci se zamýšlí nad tím, jaké je pravděpodobné téma textu, přičemž méně využívají ilustrace a více užívají psané informace, jako například informace na zadní stránce obálky nebo informace, které se dozví poté, co jim někdo přečte první odstavec. Žáci jsou schopni upravit svůj úsudek týkající se tématu, navrhují slova, věty a otázky, na které text může odpovídat.

• Při četbě nahlas žáci čtou text relativně plynně a užívají informace z různých zdrojů, čímž prokáží znalost tématu, stavby textu, větných vzorců a stavby slov. Poznají špatně přečtené slovo a sami se opraví. V případě, že se při čtení zadrhnou, sami od sebe se znovu pokusí číst plynně.

• Žáci se věnují aktivitám spojeným s četbou potichu, např. si čtou chvíli pro sebe.

• Žáci revidují a upevňují, co přečetli, a to jak během čtení, tak i po přečtení textu.

• Během čtení jsou žáci schopni vizuálně si představit text a parafrázovat ho.

• Žáci během čtení navrhují, na jaké otázky text odpovídá.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace: 1. Vlastními slovy převyprávějí přečtený text, vystihnou klíčové myšlenky textu. 2. Odpovídají na otázky, které se vztahují k informacím explicitně vyjádřeným v textu. 3. Vyhledávají informace přímo uvedené v textu a interpretují označené grafy. 4. Postupují podle pokynů uvedených v jednotlivých větách, např. podle jednoduchého návodu. 5. Srovnávají jednotlivé věty zapsané na kartičkách tak, aby tvořily smysluplný příběh. 6. Doplňují jednoduché doplňovačky.

• Žáci během četby prokáží schopnost deduktivního uvažování. Z části přečteného textu předvídají, co bude v textu řečeno a zda se bude jednat o fiktivní nebo na reálných faktech založený text. Navrhují kdo, kdy, kde a jak v něm bude odpovídat na jaké otázky. Předvídají věrohodné konce a zamýšlí se nad pocity postav.

• Žáci se zamýšlí nad tím, jak se myšlenky a události textu mohou v různých situacích lišit. Například ze znalostí životního cyklu motýlů vyvozují důsledky sucha na jejich životní cyklus.

• Žáci určují významy neznámých slov: 1. Navrhují jejich synonyma. 2. Při zjišťování významu vychází ze slovního kontextu, dané věty a kromě toho berou v potaz i jedno nebo více písmen, ze kterých se slovo skládá.

• Žáci se zamýšlí nad záměrem autora a rozpoznají, že texty jsou psány za určitým účelem.

• Žáci dovedou: 1. Rozlišit mezi narativními a faktografickými texty. 2. Rozlišit mezi texty, které obsahují reálné a fiktivní události. Vysvětlují význam jednoduchých obrazných textů.

• Žáci uvádí strategie, které při čtení používají a které jim pomáhají zlepšit čtení.

• Žáci popisují, v čem jim četba pomáhá a v čem je užitečná. Například v nich vyvolává určité pocity nebo se díky ní učí novým věcem.

Úroveň 2,25

Na úrovni textu

• Žáci se zamýšlí nad pravděpodobným tématem textu, přičemž používají ilustrace a psané informace, které text přináší – například obsah, názvy kapitol. Žáci navrhují slova, věty a myšlenky, které by se v textu mohly objevit, a otázky, na které text bude odpovídat.

• Žáci čtou text samostatně, buď nahlas, nebo potichu, podle toho, co jim lépe vyhovuje. Způsoby čtení mohou střídat, pokud si to vyžaduje porozumění či jiné komunikační záměry.

• Žáci zjišťují význam neznámých slov v méně obvyklých kontextech tak, že použijí informace obsažené v textu a spojí neznámá slova a fráze s jejich synonymy.

• Žáci během čtení parafrázují věty a předvídají následující události. Diskutují o tom, proč je parafrázování vět užitečné pro porozumění textu.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace tím, že text parafrázují, převyprávějí hlavní myšlenky, odpoví na otázky, které se týkají explicitně v textu vyjádřených myšlenek, a vyberou přesné přeformulování textu.

• Žáci prokáží schopnost deduktivního uvažování předvídáním/předjímáním událostí, které ve vypravování mohou nastat, a v průběhu čtení usuzují, jaká se budou v textu vyskytovat témata a jaké budou mít jednotlivé činy důsledky.

• Žáci identifikují, která slova byla v textu použita k popsání různých postav a událostí.

• Žáci navrhují, za jakým účelem autor text psal a jak se mu podařilo dosáhnout jeho záměru. Například se zamýšlí nad tím, zda se autorovi podařilo dosáhnout vytyčeného cíle – pobavit, postrašit čtenáře.

• Žáci hodnotí, zda se určité postavy nebo události mohou vyskytovat i v reálném životě.

• Žáci rozlišují mezi různými typy narativních postupů a identifikují, jak tyto rozdílné postupy pomáhají porozumět textu, například: 1. pohádka v porovnání s historickou povídkou; 2. dětská říkanka oproti dobrodružnému příběhu.

• Žáci uvádějí aktivity, které jim při čtení pomáhají.

• Žáci uvádějí, v čem jim čtení pomáhá a v čem tkví jeho význam. Například v nich vyvolává určité pocity nebo se díky němu učí novým věcem.

• Žáci vyhledávají informativní texty s malým množstvím oddělených faktů, které jsou prezentovány v bodech. V celých větách odpovídají na přímé otázky, které vyžadují interpretaci takto prezentovaných informací.

Úroveň 2,5

Na úrovni textu

• Žáci popisují svůj plán četby. Například se během čtení textu nejprve snaží usoudit, jaké bude pravděpodobné téma, navrhnou slova, věty a myšlenky, které text může obsahovat, a otázky, na které text může odpovídat. Určí, kde by mohli při čtení udělat pauzu, jak by čtením textu mohli aktualizovat a zrevidovat dosavadní vědomosti a jaké kroky by mohli podniknout v případě, že textu nebudou rozumět.

• Žáci čtou text samostatně, buď potichu, nebo nahlas, podle toho, co jim lépe vyhovuje. Pokud si to vyžaduje pochopení nebo jiné komunikační účely, mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý.

• Při práci s méně obvyklými kontexty určí žáci významy neznámých slov tak, že použijí informace obsažené v textu a spojí neznámá slova a fráze s jejich synonymy.

• Žáci parafrázují za použití komplexnějších strategií. Parafrázují souvětí, která obsahují vložené věty, a parafrázují věty, které popisují dvě události.

• Žáci během čtení parafrázují nebo převypráví odstavec kapitoly a poté předvídají, jaké další myšlenky bude text obsahovat. Diskutují o tom, proč je parafrázování věty užitečná strategie, která přispívá k lepšímu porozumění textu.

• Žáci si představují přečtené věty a popisují, co jim věta evokuje.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace tím, že text parafrázují, převypráví hlavní myšlenky, odpovídají na otázky, které se vztahují k názorům explicitně zmíněným v textu. Vyberou přesné přeformulování textu a identifikují slova, která byla v textu užita k popsání jednotlivých postav a událostí.

• Žáci demonstrují schopnost deduktivního uvažování. Například identifikují a propojí příčiny s důsledky, které jsou uvedeny v rámci jednoho odstavce. Zamýšlí se nad událostmi, které se mohly stát dříve. V textu o několika odstavcích propojují různé odlišné formulace, které autor textu použil k popisu postav a událostí.

• Žáci hodnotí jednotlivé postavy a události z pozice čtenáře, například: Jak byste se cítili, kdybyste byli Harry a byli potrestáni za to, co se stalo v pavilonu plazů?

• Žáci navrhují, za jakým účelem autor text napsal a jak dobře se mu podařilo tento účel naplnit. Např. Splnil svou funkci text, který měl čtenáře pobavit/postrašit?

• Žáci uvádějí strategie, které jim pomáhají při čtení.

• Žáci popisují, jak jim četba pomáhá, například když chtějí zjistit, co si myslí jiní lidé, a jak se díky četbě efektivně učí novým věcem.

• V případě informativního textu, který obsahuje dvě oddělené skupiny údajů prezentované v bodovém formátu: 1. Žáci odpovídají na přímé otázky, které vyžadují propojení nebo porovnání dat uvnitř jedné skupiny nebo mezi oběma skupinami údajů. 2. Propojí krátký odstavec s grafem nebo souborem grafů, například při doplňování.

Úroveň 2,75

Na úrovni textu

• Žáci popisují plán četby. Např. se při čtení textu zamýšlí nad pravděpodobným tématem textu, navrhují jednotlivá slova, věty a myšlenky, které text může obsahovat, a otázky, na které text může odpovídat. Jsou schopni identifikovat, jaké strategie by při čtení mohli použít; sdělí, jak budou při četbě sledovat hlavní myšlenky a co učiní v případě, když jim četba nebude dávat smysl.

• Žáci se zamýšlí nad účelem faktografických textů. Identifikují, že tyto texty slouží například k tomu, aby je naučily, jak něco udělat, přinesly jim nové informace nebo k tomu, aby díky nim mohli pro přečtení vykonat určité aktivity, jako například odpovědět na otázky nebo provést řadu úkonů.

• Žáci identifikují odstavec, který obsahuje informace usnadňující četbu. Například najdou klíčová slova a otázky, které se typicky vyskytují ve faktografických textech.

• Žáci si sami přečtou text, buď potichu, nebo nahlas, podle toho, jak jim to vyhovuje. Pokud si to vyžaduje pochopení textu nebo k jiné komunikační účely, mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý.

• Při práci s méně obvyklými kontexty určí žáci významy neznámých slov tak, že použijí informace obsažené v různých větách textu a postupně zdokonalují porozumění konkrétních termínů.

• Žáci si při čtení odstavce představují různé věci a tyto představy popíší v pořadí, ve kterém jdou za sebou. Tento způsob jim usnadní zapamatování a pochopení textu.

• Žáci parafrázují a poté si vizuálně představí jednu, dvě nebo tři věty. Tuto strategii užívají při určování významu explicitně vyjádřených informací i při deduktivním uvažování.

• Žáci si upevňují chápání textů celou řadou různých způsobů: 1. Navrhují nebo vybírají jednu větu, která shrnuje soubor více vět nebo celý odstavec. 2. Najdou ve vyprávění odstavec, který odpovídá na určitou otázku nebo poskytuje určité informace.

• Žáci prokáží schopnost chápání explicitně vyjádřených informací: 1. Určí a propojí informace explicitně zmíněné v několika po sobě následujících odstavcích, například příčinu a důsledek. 2. Rozpoznají klíčové informace, jako například typické vlastnosti předmětů, jednotlivců a událostí explicitně zmíněných v jednotlivých odstavcích.

• Žáci různými způsoby prokáží schopnost deduktivního uvažování: 1. Zamýšlí se nad možnými předchozími událostmi a pocity postav. 2. Odpoví na otázky, které po čtenářích požadují, aby vyvodili příčiny a důsledky, které nejsou v textu přímo uvedené. 3. Identifikují a syntetizují popisy postav a událostí ve dvou odstavcích.

• Žáci se zamyslí nad cílem autora a nad tím, zda se mu podařilo tohoto cíle dosáhnout, například: Pomohl vám text pochopit proč X udělal Y?

• Žáci hovoří o aktivitách, které jim při četbě pomáhají, například si vizuálně představí odstavec a pak řeknou, o čem pojednává.

• Žáci uvádějí, v čem jim četba pomáhá a v čem je přínosná. Například jim pomáhá identifikovat, co si myslí jiní lidé, nebo se díky ní efektivně učí novým věcem.

• V textu s informativní funkcí, který se skládá ze tří nebo více oddělených souborů informací prezentovaných v jednotlivých bodech: 1. Žáci odpovídají na doslovné a hypotetické otázky, které vyžadují propojení nebo porovnání dat uvnitř jednoho souboru nebo mezi jednotlivými soubory informací. 2. Spojí krátké shrnutí nebo zprávu s grafem nebo souborem grafů, například tak doplňují obrázkový seriál. 3. Čtou text, který popisuje sled více než pěti úkonů v méně obvyklém kontextu. Provádí tyto úkony nebo popisují, jak by měly být popořadě prováděny.

Zdroj:

• English Developmetal Continuum: http://www.education.vic.gov.au/

Další díly seriálu:

• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 3. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 1: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-3
• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 5. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 3: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-5

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.