Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 4. díl – Finština jako mateřský jazyk (překlad dle jednotlivých ročníků) 3. – 5. ročník

Ladislava Whitcroft, 29. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 4 758 zobrazení

Finština jako mateřský jazyk (3. – 5. ročník)

V těchto ročnících je hlavním cílem výuka základních jazykových dovedností. Cílem je naučit žáky plynně číst a psát, prohlubovat čtení s porozuměním a zlepšovat schopnost získávat informace. Žák je veden k poslechu, četbě a tvorbě různorodých textů a k tomu, aby o těchto textech mluvil. Čtení a psaní rozličných textů přispívá k rozvoji čtenářských dovedností, slovní zásoby, představivosti a kreativity. Žáci také získají zkušenosti s procesem sdílení a zpracovávání vlastních čtenářských zážitků.

CÍLE

Interaktivní dovednosti žáků se rozvinou:
· Naučí se aktivně naslouchat a komunikovat v různých komunikačních situacích; budou se cítit motivováni k účasti na diskuzích a pokusí se brát ohled na posluchače
· Naučí se pracovat v textovém prostředí, v němž jsou ve vzájemném vztahu slova, ilustrace a zvuková stránka
· Celkově zlepší své vyjadřovací schopnosti a schopnost vyprávět

Schopnost interpretovat a využívat různé texty:
· Naučí se plynně číst různé texty a zvyknout si sledovat a hodnotit sami sebe během čtení
· Budou jim představeny různé způsoby čtení; získají zkušenosti s užíváním strategií určených k porozumění textu
· Naučí se volit vhodné způsoby čtení pro různé účely; zvyknou si zamýšlet se nad textem a vyjadřovat nápady jím inspirované a propojovat je s vlastními zkušenostmi a prostředím
· Naučí se vyhledávat informace z různých typů zdrojů, které odpovídají jejich věku

Schopnost žáků vytvářet texty a užívat je pro různé účely se rozvine:
· Naučí se tvořit různorodé texty, a to jak ústně, tak i písemně
· Rozvinou svou schopnost sebevyjádření; zvyknou si hodnotit své vlastní vyjadřování a jejich slovní zásoba se zlepší a zpřesní
· Naučí se plynně psát rukou, získají zkušenosti s tvorbou textů v některém z programů na zpracování textu a naučí se užívat různé dorozumívací prostředky

Vztah žáků k jazyku, literatuře a jiným kulturám se prohloubí:
· Prostřednictvím literatury, divadla a filmu se seznámí s kulturou své i jiných zemí.
· Čtou velké množství rozličné literatury pro děti a mládež a učí se vybírat materiály, které jsou pro ně vhodné a zajímavé; kladný přístup ke čtení zůstává zachován
· Je živen žákův zájem o to, jak jazyk funguje; porozumí základním gramatickým pojmům, naučí se identifikovat jiné jazyky a budou si těchto jazyků vážit
· Získají základní znalost médií a cílevědomě je budou využívat

ZÁKLADNÍ OBSAH

Interaktivní dovednosti
· Sledování interakce a představení základních faktorů komunikace
· Popis a vysvětlení, prezentace vlastních názorů, provádění úkolů, formulace otázek, střídání se během konverzace a procvičování aktivního naslouchání
· Cvičení zaměřená na slovní významy

Porozumění textu
· Nácvik poslechu s porozuměním a koncentrace
· Skimming (rychločtení jehož cílem je získat všeobecné informace o obsahu textu), čtení za účelem vyhledávání informací, čtení zaměřené na explicitně v textu vyjádřené informace a deduktivní čtení
· Předvídání obsahu a stavby textu na základě ilustrací, názvů, předešlých vědomostí a vlastních čtenářských zkušeností
· Odlišování hlavních problémů od podružných, shrnutí textu, užívání podtitulků, kladení otázek, dělání poznámek, vyvozování závěrů a posuzování přečteného a slyšeného
· Příprava náčrtů a schémat týkajících se myšlenek textu a porovnávání textů

Příprava slohových prací a ústních prezentací
· Příprava a užívání slovníků; vytváření kontaktu s publikem; uspořádání a vysvětlování prezentací, jasné vyjadřování
· Vysvětlování a popis známých věcí; vypravování se zápletkou; uspořádání získaných informací; vyjadřování a ospravedlňování názorů
· Plánování, příprava a dokončování vlastního textu
· Poskytování a přijímání zpětné vazby
· Učí se, jak užívat nadpisy a odstavce
· Učí se čitelně a plynně psát
· Základy pravopisu; nácvik užívání spisovného jazyka

Získávání informací
· Užívání různých populárně naučných knih
· Rozbor různých populárně naučných textů
· Seznámení s uspořádáním a obsahem knihoven, nácvik vyhledávání a rezervace knih, jednoduché získávání informací ze sítě dat a pojmy s tím spojené

Cíle a skladba jazyka
· Zkoumání významu slov v kontextu vět
· Seskupování slov na základě jejich významu a slovních tvarů
· Role slovních tvarů ve větách
· Věty jako strukturní a navzájem propojené jednotky
· Srovnání mluvených a psaných textů

Literatura a jiné kultury
· Bohatá četba a poslech základního souboru prací a kratších povídek a velkého množství volitelných knih, práce s nimi a sdílení osobních čtenářských zkušeností
· Klíčové literární pojmy jako zápletka, hlavní a vedlejší postavy, prostředí a užívání těchto pojmů
· Hledání spojitostí mezi literaturou a jinými uměleckými oblastmi

POPIS ŽÁDOUCÍHO VÝKONU NA KONCI PÁTÉHO ROČNÍKU

Komunikační schopnosti žáků se rozvinou
· Pokouší se vyjadřovat ústně a písemně v různých situacích a chtějí si vylepšit vyjadřování a interaktivní dovednosti; vědí, jak se prostřídat během konverzace
· Popisují vlastní postřehy a nápady a porovnají je s postřehy a nápady svého okolí; během komunikace jsou do určité míry schopni vzít v potaz komunikační situace a dorozumívací prostředky a pokusí se zajistit, aby jejich sdělení bylo srozumitelné pro příjemce
· Vědí, jak naslouchat myšlenkám druhých a jak formulovat vlastní názory; pokusí se ospravedlnit tyto názory a zvyknou si hodnotit, co slyšeli nebo četli
· Vědí, jak vyvozovat závěry ve vztahu k obsahu sdělení a komunikačním situacím s ohledem na techniky užívané v mluveném projevu a psaných textech
· Jsou schopni vytvořit jasnou kratší ústní prezentaci pro známé publikum; aktivně se podílejí na cvičeních zaměřených na slovní významy

Schopnost žáků interpretovat a využívat různé texty se rozvine:
· Žáci budou schopni dobře plynně číst
· Vědí, jak užívat strategie vedoucí ke zlepšení porozumění čtenému textu
· Znají hlavní fáze získávání informací
· Jsou zvyklí užívat knihovnu a umí vyhledávat potřebné informace v tištěných a elektronických zdrojích
· Vyhledají hlavní prvky v textech, které obsahují slova, zvuky a ilustrace.
· V textech přiměřených jejich věku rozliší názory a sami zváží jejich spolehlivost a význam
· Užívají čtenářské dovednosti pro praktické účely i pro zábavu

Schopnost žáků vytvářet texty a užívat je pro různé účely se rozvine:
· Vědí, jak vytvořit množství různých typů textů, a to ústně i písemně, jako například zprávy, popisy a instrukce
· Plánují a rozvíjejí nápady, které se týkají obsahu vlastních textů, a jsou schopni vytvořit texty založené na informacích, zkušenostech a představivosti; ve slohových pracích se odráží jejich vlastní styl a rostoucí slovní zásoba
· Porozumí důležitosti větné stavby a odstavců pro rozbor textu a vědí, jak aplikovat své vědomosti při plánování a tvorbě textu, který je chronologicky uspořádán; vědí, jak střídavě užívat různě dlouhé věty a jak tyto věty správně kombinovat
· Vědí, jak tisknout
· Jsou schopni čitelně psát
· Jsou schopni vytvářet texty v programech na zpracování textů
· Zvládli základy pravopisu s ohledem na užívání velkých a malých počátečních písmen a formování složenin; správně užívají koncovou interpunkci a zvyknou si užívat i další druhy interpunkce.

Vztah žáků k jazyku, literatuře a jiné kultuře se prohloubí:
· Využívají vlastní lingvistické poznatky a dovednosti při tvorbě vlastních textů a při interpretaci vlastních i jiných textů
· Zvykli si zkoumat text jako celek a rozlišit mezi jeho jednotlivými částmi; vědí, jak vyhledávat a třídit slova textu podle různých hledisek a jak seskupovat slova v částech řeči podle významu a flexe
· Vědí, že čas a osoba mohou být vyjádřeny slovesy
· Rozlišují podmět a přísudek v jednoduchých větách textu a chápou větu jako součást textu
· Chápou rozdíl mezi psanými a mluvenými formami jazyka a během vlastního vyjadřování aplikují toto dělení
· Přečetli základní soubor prací a množství kratších povídek určených pro jejich vějnou skupinu a velké množství volitelných knih a za pomoci různých metod se jimi zabývali
· Jsou schopni vybrat si četbu, která je baví, a vědí, jak popsat sami sebe jako čtenáře; díky četbě se rozvíjejí jejich vědomosti a představivost a získávají nové zkušenosti
· Seznámili se s filmovými a divadelními příběhy i příběhy tlumočenými jinými médii

Zdroje:

· National Core Curriculum for Basic Education 2004: http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula
· National Core Curriculum for Basic Education 2004 (7.3 Mother tongue and literature): http://www.oph.fi/download/47675_POPS_net_new_2.pdf

Další díly seriálu:

• Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 3. díl – Finština jako mateřský jazyk (překlad dle jednotlivých ročníků) 1. – 2. ročník: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/finske-kurikulum-3
• Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 5. díl – Finština jako mateřský jazyk (překlad dle jednotlivých ročníků) 6. – 9. ročník: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/finske-kurikulum-5

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.