Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 5. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 3

Silvie Kratochvílová, 23. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 4 218 zobrazení

3. úroveň

Žáci čtou stále větší množství fiktivních a informativních textů, které obsahují některé pro ně nové myšlenky, informace, slovní zásobu a textové prvky, a nějakým způsobem na ně reagují. Interpretují hlavní myšlenky a záměr textu. U fiktivních textů usuzují, jakou budou mít zápletku, v jakém se budou odehrávat prostředí a jaké budou motivy a činy jednotlivých postav. V případě informativních textů identifikují význam prezentovaných materiálů. Identifikují, jakým způsobem různí autoři používají jazyk k prezentaci informací, postav, míst a událostí. Zároveň identifikují některé jednoduché symboly a stereotypy. Za použití několika strategií vyhledávají, vybírají a zaznamenávají klíčové informace.

Na úrovni textu

• Žáci popíší plán četby pro typy textů, které odpovídají jejich úrovni. Při četbě textu určí jeho pravděpodobný námět, navrhnou slova, věty a myšlenky, které by se mohly v textu vyskytovat, a otázky, na které by text mohl odpovídat. Usoudí, jaké aktivity by při četbě mohli používat, jak budou při četbě sledovat hlavní myšlenky a co učiní, když jim četba nebude dávat smysl.

• Žáci identifikují jednotlivé typy nebeletristických textů, jako jsou například jednoduché zprávy a texty, které něco vysvětlují. Vyjádří se k záměru těchto textů – například popsat, jak k něčemu došlo nebo vysvětlit, proč k něčemu došlo. Propojí záměr textu s tím, co by po přečtení mohli učinit; například říci někomu, co se stalo nebo odpovídat na otázky, proč se to stalo.

• Žáci najdou odstavec s informacemi, který jim usnadní četbu. Naučí se používat tematické věty, aby prokázali, že rozumí, o čem odstavec pojednává. Žáci si přečtou tematickou větu, převypráví ji vlastními slovy a vyvodí z ní, o čem zřejmě odstavec pojednává.

• Žáci si samostatně přečtou text, buď potichu, nebo nahlas, podle toho, jaký způsob jim vyhovuje. Pokud to vyžaduje pochopení textu nebo jiné komunikační účely, mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý.

• Při práci s méně obvyklými kontexty žáci určí významy neznámých slov tak, že informace obsažené v jednotlivých větách spojí v jeden text a postupně v průběhu četby zdokonalují porozumění pojmu.

• Žáci si vizuálně představí sled odstavců, které čtou, a svou představu popíší. Tento postup jim usnadní vybavit si text a pochopit ho.

• Žáci se učí parafrázovat a poté i vizuálně přestavit nejprve jeden a pak i dva nebo tři odstavce, které se vztahují k určitému tématu, což zlepšuje jak schopnost porozumět explicitně vyjádřeným informacím, tak i hypotetické uvažování.

• Žáci kladou otázky, na které odpovídají určité věty textu, například čtou: Motýli jsou na počátku života malá vajíčka a vytvoří následující otázku: Jak vypadají motýli na počátku života?

• Žáci upevňují chápání textů celou řadou různých způsobů: 1. Navrhují nebo vybírají shrnující větu pro soubor narativních vět nebo pro celý odstavec. 2. Vybírají odstavec, který odpovídá na určitou otázku nebo poskytuje určité informace.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace. K nalezení, výběru a záznamu klíčových informací textu používají různé strategie.

• Žáci různými způsoby prokáží schopnost deduktivního uvažování: 1. Odvodí možné předchozí motivy a charakteristické vlastnosti. 2. Vyvodí příčiny a následky mezi jednotlivými odstavci. 3. Čtou mezi řádky a vyvozují z toho povahu možných změn. 4. Odpovídají na otázky, které vyžadují od čtenářů, aby se zamysleli nad tím, co by se stalo, kdyby…? 5. Identifikují a syntetizují popisy postav a událostí vyskytujících se v několika odstavcích. Zamyslí se nad tím, proč jsou tyto postavy a události popisovány určitými způsoby. Navrhnou alternativní způsoby jejich popisu.

• Žáci se zamyslí nad záměrem autora a nad tím, zda se mu podařilo jeho cíle dosáhnout, například: Pomohl vám text pochopit proč X udělal Y?

• Žáci identifikují, jak různí autoři používají jazyk odlišným způsobem, aby ukázali osoby a události v různém světle – například porovnávají dvě zprávy, které se zabývají stejným tématem.

• Žáci uvádějí aktivity, které používají při četbě a které jim pomáhají – například používání tematických vět.

• Žáci uvádějí, v čem jim četba pomáhá a v čem je důležitá. Například díky ní zjistí, co si myslí jiní lidé, nebo se efektivně učí novým věcem.

Úroveň 3,25

Na úrovni textu

• Žáci popíší svůj plán četby pro typy textů, které odpovídají úrovni 3. Modifikují ho pro potřeby textů vyšší úrovně tak, aby zahrnoval parafrázování a vizualizaci v průběhu četby.

• Žáci poukáží na rozdíly mezi faktografickými texty zabývajícími se různými náměty, například mezi vědeckými, sportovními a historickými texty. Určí, co každý z těchto typů textů čtenáři sděluje – například vědecké texty nám řeknou něco o světě nebo o tom, jak fungují jednotlivé věci; sportovní texty nám řeknou, jak se hraje například kriket; historické texty nám ukáží, co se událo v minulosti a jak tehdy lidé žili. Žáci využijí tyto závěry k formulování možných otázek, na které by dané texty mohly odpovídat.

• Žáci si samostatně přečtou text, buď potichu, nebo nahlas, podle toho, jaký způsob jim vyhovuje. Pokud si to vyžaduje pochopení nebo jiné komunikační účely, mohou přecházet z jednoho způsobu četby ke druhému.

• Při práci s méně obvyklými kontexty určí žáci významy neznámých slov tak, že shrnou informace obsažené v jednotlivých větách v jeden text. Postupně v průběhu četby zdokonalují porozumění pojmu.

• Žáci užívají různé ucelené strategie k pochopení odstavců, například: 1. Identifikují klíčové myšlenky. 2. Převypráví odstavec, který se skládá ze složitějších vět, například vět, ve kterých jsou vložené fráze a jiné věty. Popisují myšlenky textu. 3. Parafrázují a vizuálně si představují složitější věty. 4. Předvídají události a zamýšlí se nad možnými následky ještě před dalším čtením. 5. Využívají relativně explicitní a konkrétní kontextové narážky a shrnují význam dvou nebo tří vět v odstavci, který popisuje nějaký sled aktivit.

• Žáci identifikují otázky, na které odpovídají určité odstavce textu.

• Žáci přizpůsobí upevněné strategie z 3. úrovně potřebám aktuálních textů.
• Žáci prokazují schopnost chápat explicitně vyjádřené informace, schopnost deduktivního uvažování a hodnocení, to vše v míře odpovídající třetí úrovni. Přitom jsou schopni podepřít své interpretace jak příklady z textu, tak i svými vědomostmi.

• Žáci identifikují, jaký byl plánovaný záměr textu a pro jaké čtenáře ho autor psal.

• Žáci identifikují, jak jsou vystaveny určité narativní texty, zprávy a polemiky. Mohou například popsat postupy, které autoři použili při spojování vět do složitějších celků.

• Žáci identifikují postoje a názory různých postav a analyzují, jakým způsobem je obrazné vyjadřování použito v případě určitých událostí, postav, dějů a prostředí.

• Žáci určí, jak texty reprezentují konkrétní kulturní nebo historické hodnoty a postoje.

Úroveň 3,5

Na úrovni textu

• Žáci popíší plán četby pro typy textů, které odpovídají třetí úrovni. Přizpůsobí ho tak, aby zahrnoval i shrnutí a přehodnocení textů.

• Žáci rozlišují faktografické texty, které pojednávají o různých tématech, například odlišují od sebe technické a mediální texty. Stanoví, co každý typ textu může čtenáři sdělovat. Využívají tyto závěry k identifikaci otázek, na které mohou jednotlivé typy textů odpovídat.

• Žáci čtou texty samostatně, buď potichu, nebo nahlas, podle toho, jaký způsob jim vyhovuje. Mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý, pokud si to vyžaduje pochopení textu nebo jiné komunikační účely.

• Při práci s méně obvyklými kontexty určí žáci významy neznámých slov tak, že shrnou informace obsažené v jednotlivých větách do jednoho textu a s postupem četby zdokonalují porozumění pojmu.

• Žáci užívají různé ucelené strategie k pochopení odstavců: 1. Spojí významy jednotlivých vět v odstavcích. 2. Shrnou obsah odstavce do dvou či tří vět. 3. V delších textech shrnou obsah několika odstavců; přečtou si každý odstavec, zeptají se sami sebe, o čem pojednává, a pak učiní shrnutí. 4. Využijí tematické věty ke shrnutí odstavců a k uspořádání textu do smysluplných částí, které tvoří informativní text. 5. Použijí shrnutí odstavce k tomu, aby předpověděli události a odvodili možné důsledky.

• Žáci identifikují, na které otázky odpovídají konkrétní odstavce textu.

• Žáci text přehodnotí a shrnou.

• Žáci prokáží schopnost chápání explicitně vyjádřených informací, schopnost deduktivního uvažování a hodnocení. Analyzují texty a dokládají své interpretace příklady z textu.

• Na základě různých kritérií žáci porovnají dvě skupiny textů, které pojednávají o stejném tématu – například porovnají dva novinové články z různých novin nebo vyhodnotí dva internetové zdroje, které se zabývají stejným tématem.

• Žáci identifikují záměr textu a určí, jak text prezentuje stanoviska a názory jednotlivých osob.

• V daných typech textů žáci analyzují symboliku, dialogy, úhel pohledu, děj a prostředí.

• Žáci určí, jak texty prezentují konkrétní kulturní nebo historické hodnoty a postoje.

Úroveň 3,75

Na úrovni textu

• Žáci přizpůsobí svůj plán četby textům na úrovni vyšší než je třetí úroveň tak, aby zahrnoval i slučování souhrnů jednotlivých odstavců do jednoho celku.

• Žáci se zaměří na konkrétní typy textů, s nimiž se seznámili na úrovni tři, a na faktografické texty z úrovní 3.25 a 3.5, které pojednávají o různých tématech. Určí možné otázky, na které by každý typ textu mohl odpovídat – například určí, jaký by mohl být rozdíl mezi popisem nějakého sportu a vysvětlením jeho pravidel.

• Žáci si samostatně přečtou text, ať již potichu nebo nahlas, podle toho, jaký způsob jim vyhovuje, a pokud to vyžaduje pochopení nebo jiné komunikační účely, mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý.

• Při práci s méně obvyklými kontexty určí žáci významy neznámých slov tak, že shrnou informace obsažené v jednotlivých větách do jednoho textu a postupně během četby zdokonalují porozumění pojmu.

• Žáci uceleně používají různé strategie určené k pochopení jednotlivých odstavců: 1. Zrevidují a shrnou odstavce. 2. Spojí shrnutí jednotlivých odstavců. 3. V případě informativních textů použijí tematické věty, aby identifikovali hlavní otázky, jimiž se zabývá každý odstavec. Používají otázky řešené na úrovni odstavce k identifikaci významu celého textu.

• Žáci formulují otázky, na které odpovídají konkrétní odstavce textu.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace, schopnost hypotetického uvažování a schopnost hodnocení, to vše ve stejné míře jako na úrovni tři. Analyzují dané texty a dokládají své interpretace příklady z textu, například těmi, které se vztahují k různým kulturním nebo historickým okolnostem.

• Žáci určí, jak se záměr textu odráží v jeho stavbě a jak texty prezentují určité kulturní nebo historické hodnoty a postoje.

• Žáci staví do kontrastu a porovnávají různé vyprávěcí postupy, zprávy a polemiky.

• Žáci analyzují užitou symboliku, charakterizaci, dialogy, úhel pohledu, děj a prostředí z perspektivy znázorňovaného kulturního prostředí.

Zdroj:

• English Developmetal Continuum: http://www.education.vic.gov.au/

Další díly seriálu:

• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 6. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 4: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-6
• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 4. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 2: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-4

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.