Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 5. díl – Finština jako mateřský jazyk (překlad dle jednotlivých ročníků) 6. – 9. ročník

Ladislava Whitcroft, 30. 7. (2010), Čtenářská gramotnost, Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 4 402 zobrazení

Finština jako mateřský jazyk (6. – 9. ročník)

V šestém až devátém ročníku je základním cílem vyučování rozšířit žákovu práci s textem od textů, které potřebuje ve svém bezprostředním okolí, k požadavkům spisovného jazyka a textům, které jsou pro žáky nové. Žáci si mají více uvědomovat své cíle i sami sebe jakožto uživatele jazyka. Žáci zlepší své schopnosti analyzovat a kriticky interpretovat a jsou schopni vytvářet texty, které potřebují v různých komunikačních situacích. Cílem výuky je vést žáky k četbě a hodnocení literatury, včetně textů z různých médií. Výuka vede žáky k získání všeobecných znalostí o literatuře a motivuje je ke studiu jazyka.

CÍLE

Interaktivní dovednosti žáků se rozvinou:
· Zlepší se jejich komunikační dovednosti a budou více odpovídat dané situaci
· Během mluvení, čtení a psaní si zvyknou chovat se cílevědomě a eticky, budují interaktivní vztahy v různých komunikačních prostředích, ve škole i jinde
· Usilují o vytvoření atmosféry, která usnadňuje vzájemnou komunikaci; zvyknou si na existenci různých úhlů pohledu a druhů komunikace

Schopnost interpretovat a využívat různé texty se rozvine:
· Získají zkušenosti s aktivním a kritickým čtením a nasloucháním; zlepší se jejich chápání a schopnost hodnotit přečtené a slyšené
· Rozšíří poznatky týkající se typů a žánrů a zvyknou si předvídat, jaký způsob čtení, poslechu a získávání informací daný žánr a určitý záměr vyžadují
· Zvyknou si na proces získávání a využívání informací a naučí se užívat množství rozdílných zdrojů

Schopnost žáků vytvářet texty a užívat je pro různé účely se rozvine:
· Stanou se všestrannými a nezávislými tvůrci textů, kteří vědí, jak během promluvy a psaní užívat vědomosti, které získali
· Cítí se motivováni k tomu, aby prezentovali a obhájili své názory a vznesli konstruktivní připomínky k názorům druhých
· Zvyknou si plánovat svou komunikaci a cílevědomě postupují při tvorbě písemných úkolů i úkolů souvisejících s ústní prezentací
· Ve svých textech zohledňují situaci, komunikační prostředek a příjemce

Vztah žáků k jazyku, literatuře a odlišným kulturám se prohloubí:
· Získají základní znalost mateřského jazyka a jeho stavby, jeho variant a změn
· Rozvine se jejich četba; jejich znalost literatury se prohloubí a obeznámí se s historií jak finské literatury, tak i klasické literatury jiných zemí; získají další zkušenosti s výrazovými postupy užívanými v divadle a filmu
· Uvědomí si schopnost médií a textů působit na naši představivost, formovat představy o světě a ovlivňovat naše volby
· Získají možnost prohloubit své estetické vnímání světa; posílí se jejich etické vnímání a rozšíří se jejich chápání kultury
· Stanou se tolerantními k mluvčím jiných jazyků

ZÁKLADNÍ OBSAH

Interaktivní dovednosti
· Základní znalost interakce; obsahu, způsobů vyjadřování, stavby textu; propojení těchto prvků s cíli, způsoby komunikace a komunikačními vztahy
· Přizpůsobování promluv záměru mluvčího a ustáleným formám odpovídajícím odlišným komunikačním situacím i různým prostředím
· Načasování a určení délky proslovu, výběr jazykových forem, postup v konfliktních situacích a užívání různých úhlů pohledu, poskytování a přijímání zpětné vazby
· Žáci získávají odvahu a jistotu komunikovat: nácvik způsobů vyjadřování, podávání a obhajování vlastních názorů
· Zhodnocení vlastní schopnosti užívat média, vlastní četby a komunikačních návyků a dovedností

Porozumění textu
· Nácvik porozumění a zhodnocení slyšeného
· Výběr způsobu vyhledávání informací, způsobu čtení – čtení zaměřené na informace přímo vyjádřené v textu nebo deduktivní čtení; zvládnutí procesu čtení
· Navázání vztahu mezi textem a příjemcem; sdílení čtenářských zážitků
· Zkoumání a interpretace literárních textů jakožto zdroje zkušeností a prostředku formování názorů
· Literární a faktografické texty, které něco vysvětlují, popisují, podávají instrukce, vyprávějí, nad něčím se zamýšlejí a zaujímají stanoviska
· Hlavní textové žánry dané kultury, zkoumání textů jakožto strukturních a smysluplných celků
· Zkoumání verbálních, vizuálních a zvukových postupů, které byly v textu využity jakožto prostředky budování jeho významu
· Shrnutí obsahu textu, identifikace názoru a autorova záměru i postupů, rozbor a zhodnocení z hlediska účinku, srovnávání textů na základě různých hledisek
· Vyhledávání a hodnocení názorů, hodnot a postojů obsažených v ústním a písemném projevu a ilustracích

Příprava slohových prací a ústních prezentací
· Definování cílů žákových textů a práce; ustálení postupů při tvorbě textů
· Procvičování standardních postupů vytváření konceptů; zlepšování schopnosti správně text začít, uspořádat a zakončit
· Zaměřování textu na různé cílové skupiny, komunikační situace a komunikační prostředky
· Tvorba příběhů, které vytvářejí nové světy a odráží vlastní zkušenosti a postoje žáků
· Výuka norem spisovného mluveného jazyka, zdvořilé vyjadřování a komunikace, která bere v potaz posluchače
· Správné užívání pravopisu a rozvoj smyslu pro větu a souvětí v psaném jazyce
· Tvorba textů různých žánrů, a to jak vlastnoručně psaných, tak i vytvářených na počítači
· Užívání různorodých výrazových metod

Dovednosti v oblasti řízení informací
· Získávání informací z různorodých zdrojů: plánování a hodnocení věrohodnosti i použitelnosti zdroje
· Psaní poznámek a jednoduché zapisování zdrojů; výběr a třídění materiálů a jejich uspořádání do prezentace
· Vztah k jazyku, literatuře a jiným kulturám
· Základní znalost finštiny a světových jazyků, pojetí jazykové demokracie a důležitost rodného jazyka
· Znalost historie a proměn finského jazyka
· Fonetická, formální a větná stavba finského jazyka; srovnání těchto prvků s jinými jazyky
· Zvážení situačních, společenských a zeměpisných variací finského jazyka a zdůvodnění proč užívat spisovný jazyk
· Vytvoření základu všeobecného literárního vzdělání: znalost hlavních děl a jejich pisatelů, Kalevala (finský národní epos), lidová tradice a hlavní fáze rozvoje finské literatury
· Četba základní a volitelné literatury a vztah k širokému záběru krátkých textů různých žánrů
· Členění literatury na hlavní a vedlejší žánry
· Základní rozdělení textů: charakteristické znaky romantických, realistických a modernistických textů
· Rozbor beletristických textů, užívání pojmů odpovídajících úrovni daného ročníku
· Získávání zkušeností s divadlem a filmem; rozbor a sdílení zkušeností

KRITÉRIA ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ – UKAZATELE PRO 8. ROČNÍK

Interaktivní dovednosti žáků se rozvinou:
· Chtějí se vyjadřovat a tak i činí, a to jak ústně, tak i písemně, samostatně i ve skupině
· Demonstrují schopnost deduktivního i hodnotícího naslouchání
· Vědí, jak se prostřídat během diskusí zaměřených na řešení problémů i sdílení názorů a v dalších skupinových komunikačních situacích a jak prezentovat návrh, postoj, otázku, další informace i zdůvodnění
· Při práci ve skupině přispívají k dosažení cíle a vědí, jak se konstruktivně zachovat v případě, kdy se lidé na něčem neshodnou
· Vědí, jaké jsou hlavní rozdíly mezi mluvenými a psanými formami jazyka a zohledňují komunikační situace, příjemce a komunikační prostředky, například při výběru jazykové formy; v případě potřeby jsou schopni přepnout mezi hovorovou mluvou užívanou mladými lidmi a spisovnou mluvou
· Sledují a hodnotí své vlastní jazykové dovednosti; přijmou zpětnou vazbu a využijí ji pro další rozvoj svých dovedností; zároveň sami poskytnou konstruktivní zpětnou vazbu svému okolí a pracují cílevědomě jak ve skupině, tak i sami

Schopnost žáků interpretovat a využívat různé texty se rozvine:
· Vědí, jak diskutovat o různých textech – jak se ptát, dělat souhrn, komentovat, nesouhlasit, prezentovat vlastní interpretaci a hodnocení a zvážit vztah textu k jejich vlastním zkušenostem a myšlenkám
· Vědí, kdy se různé typy textů používají a dokážou se orientovat v různých komunikačních situacích a textech
· Používají při čtení vhodné čtenářské strategie, i u textů zveřejněných v různých médiích
· Odlišují od sebe běžné druhy textů v rámci celého textu
· Rozeznávají typické žánry běžných, mediálních a literárních textů
· Vědí, jak texty porovnat a jak identifikovat základní body obsahu, autorův názor a jeho odůvodnění
· Umí shrnout děj beletristického textu, připravit popis jednotlivých postav a sledovat jejich vývoj i vývoj jejich vzájemných vztahů
· Vědí, jak hovořit o básních a jak podat svou interpretaci
· Vědí, že texty mají autora a účel, který ovlivňuje jejich obsah, formu a způsob vyjadřování
· Jsou schopni sledovat a docházet k závěrům, které se týkají vizuálních nebo auditivních postupů užitých v textu
· Všímají si jazykových postupů; například si všimnou vztahu mezi záměrem textu a jeho tónem a výběrem slov, obrazného jazyka, stavby vět a užití idiomů rozdílné stylistické úrovně
· Při zkoumání textu používají naučené pojmy týkající se jazykových jevů i informací o textech a při práci s beletristickými texty užívají literární poznatky

Schopnost žáků tvořit texty a užívat je k různým účelům se rozvine:
· Vědí, jak užívat knihovnu, ústně přenášené informace, datové sítě a literaturu faktu i beletrii za účelem získání informací; vědí, jak vybrat a citovat zdroje
· Vědí, jak postupovat při tvorbě slohového úkolu a při ústní prezentaci a své znalosti užívají při tvorbě textu
· Shromáždí odpovídající materiály pro své prezentace, uspořádají je a vyberou, co je pro dané téma podstatné; myšlenkové pochody v jejich textech se dají snadno sledovat
· Jsou schopni vytvořit ústní a písemné texty pro různé účely, včetně popisu, vyprávění, definic, souhrnů, zpráv, dopisů, žádostí, dopisů redaktorům a jiných textů, které zajímají určité stanovisko nebo se nad něčím zamýšlí
· Vytvářejí vlastnoručně i na počítači psané texty a i jinak využívají výpočetní techniku a média
· Vědí, jak využít své jazykové dovednosti při tvorbě textů a jak si vybrat správný styl, slovní zásobu a stavbu textu; vědí, jak přizpůsobit stavbu a délku vět a v případě potřeby zestručnit text
· Aplikují ve svých textech znalosti pravopisu a rozdílů mezi psaným a mluveným jazykem i znalosti zdvořilého vyjadřování

Vztah žáků k jazyku, literatuře a jiné kultuře se prohloubí:
· Jsou schopni číst celé knihy
· Vyhledají faktografické, beletristické a jiné texty, které je zajímají, a jsou schopni odůvodnit svou volbu
· Přečetli finské i zahraniční básně, pohádky, bajky, krátké příběhy, typickou dramatickou tvorbu a obrázkové seriály a znají básně obsažené v Kalevale a jiné druhy lidové tradice; přečetli alespoň literaturu, na které se předtím společně usnesli
· Znají hlavní literární žánry, hlavní stylistické druhy textů a některé klasické autory reprezentující různé oblasti
· Jsou schopni diskutovat o tom, co jim přinesla četba nebo prohlížení textů
· Vědí, jak hovořit o fonetické, formální a větné stavbě jazyka a o slovní zásobě; vědí, ze kterých částí se skládá promluva a věta; znají hlavní charakteristické znaky finského jazyka a umí ho porovnat s jinými jazyky, které studovali; mají představu o jazykových vztazích a o jazycích příbuzných s finštinou
· Vědí, jaké má finština jazykové variace v závislosti na situaci, uživateli a zeměpisné oblasti
· Znají jazykové změny; znají postavení mateřského jazyka mezi jinými jazyky a v multikulturní jazykové komunitě; jsou obeznámeni s jazyky, kterými se Finsku hovoří, a mají jejich základní znalost

Zdroje:

· National Core Curriculum for Basic Education 2004: http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula
· National Core Curriculum for Basic Education 2004 (7.3 Mother tongue and literature): http://www.oph.fi/download/47675_POPS_net_new_2.pdf

Předchozí díl seriálu:

• Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 4. díl – Finština jako mateřský jazyk (překlad dle jednotlivých ročníků) 3. – 5. ročník: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/finske-kurikulum-4

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.