Mapování stavu čtenářské gramotnosti na českých základních školách: Výsledky dotazníkového šetření

Ladislava Whitcroft, 7. 3. (2011), Čtenářská gramotnost , komentáře (7) , 9 979 zobrazení

Přinášíme vám výsledky našeho dotazníkového šetření, které se zaměřilo na mapování stavu čtenářské gramotnosti na českých základních školách. Během šetření jsme přímo oslovili 70 mimopražských škol, které jsou v rámci našeho projektu zapojeny do oblasti Čtenářství a čtenářská gramotnost. Jednotlivým učitelům byl poslán emailem dotazník. Zároveň jsme dotazník zveřejnili na našem webu a požádali všechny návštěvníky o jeho vyplnění.

Co jsme zjišťovali

Dotazník se skládal z otázek, jejichž cílem bylo zjistit, jaké existuje na českých školách povědomí o čtenářské gramotnosti, zda, jakým způsobem a v jakých předmětech se učitelé snaží čtenářskou gramotnost u svých žáků rozvíjet a co by se podle nich mělo do budoucna změnit, aby se zlepšil současný stav.

Co jsme zjistili

Vrátilo se nám šest vyplněných dotazníků. To, že se nám dotazníků vrátilo pouze šest, může samozřejmě znamenat, že učitelé nemají čas, nepovažují vyplňování takového dotazníku za přínosné, nebo se jim zkrátka nedostal k rukám. Nasnadě je bohužel i varianta, že o daném tématu nechtějí diskutovat a zaobírat se jím.

Celkově lze říci, že všechny dotazníky obsahovaly zajímavé a přínosné odpovědi svědčící o tom, že uvedené učitelky o čtenářské gramotnosti skutečně přemýšlejí a snaží se v této oblasti něco dělat.

Kladně hodnotím to, že se každá z učitelek pokusila o svou vlastní definici čtenářské gramotnosti. Zároveň je potěšitelné, že všechny učitelky považují předmět, který vyučují, za vhodný k rozvíjení čtenářské gramotnosti. K tomu bych chtěla poznamenat, že se nám bohužel neozval žádný učitel či učitelka přírodovědných předmětů (dotazníky vyplnily a zaslaly: jedna učitelka českého jazyka, anglického jazyka, občanské výchovy; jedna učitelka hudební výchovy; dvě učitelky českého jazyka; dvě učitelky z 1. stupně).

Z navrácených dotazníků jsem si dovolila vybrat pár myšlenek:

Petra Zlámalová si jako učitelka českého jazyka, anglického jazyka a občanské výchovy uvědomuje, že „ve všech těchto předmětech je důležité, aby žák porozuměl textu a dokázal pracovat s informacemi, které jsou v textu obsaženy.“ Stejná učitelka upozorňuje na nutnost „větší investice do školních knihoven“ a na to, že bychom měli „zařazovat do školních kroužků i ty, které rozvíjí čtenářskou gramotnost„.

Příklad Marie Slavíkové, která učí hudební výchovu, nám ukazuje, že se dá čtenářská gramotnost rozvíjet i v tomto předmětu. O svých hodinách říká: „Pracujeme velmi často s texty písní – českých i cizojazyčných, které jsou vlastně básnickými texty. Dětem velmi prospívá číst texty a zamyslet se nad nimi, různě je vykládat, hledat možné významy a symboly, obrazná vyjádření.

Učitelka českého jazyka Martina Hantychová klade důraz na roli školy a upozorňuje na nutnost vzdělávání učitelů, když říká: „Někteří rodiče děti ke čtení vedou, u ostatních to musí udělat škola – mít školní knihovnu, nosit knihy do hodin, bavit se o nich a dál s nimi pracovat. Je třeba informovat učitele všech předmětů o tom, že čtenářská gramotnost není jen záležitostí českého jazyka, a proškolit je v technikách zvyšování čtenářské gramotnosti.

Pavlína Hublová, která učí na 1. stupni, zdůrazňuje, že bychom ve škole měli „zařazovat strategie rozvíjející ČG do VŠECH předmětů (nejen ČJ, ale i výukových, kde se pracuje s textem).

Ludmila Kovaříková je učitelkou českého jazyka. Podrobně se rozepsala především na dotaz „Pokuste se popsat, co umí člověk (žák), který je čtenářsky gramotný“. V odpovědi uvádí tyto dovednosti: „Řídí své čtení (zpomaluje a zrychluje tempo čtení, dává si čas na přemýšlení, vrací se, pokud potřebuje); přemýšlí před, během i po čtení (sleduje své porozumění a vyjasňuje si, předvídá, usuzuje, klade si otázky, shrnuje, určuje důležité informace i myšlenky, představuje si, propojuje se svými zkušenostmi, zapisuje si poznámky, kóduje informace, zvýrazňuje pasáže); z hlediska širší informační gramotnosti (dokáže najít potřebnou informaci, zpracuje informace, zhodnotí je, sdílí je s ostatními), dále (je schopen od ostatních přijímat komentáře k literatuře, mění své postoje na základě četby).

Výuka čtenářské gramotnosti leží na srdci i učitelce 1. stupně Blance Benešové. V odpovědi na otázku „Jak vy osobně vyučujete čtenářskou gramotnost? Které metody a aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků používáte ve svých hodinách?“ uvedla rozsáhlý výčet aktivit: „Práce s články při čtení, mimočítanková četba včetně čtenářských deníků a besed o přečtených knihách, získávání informací do jednotlivých naukových předmětů prostřednictvím encyklopedií, časopisů a internetu a jejich zpracování (což učím děti především – hledat to, co je v textu důležité – velmi obtížná část práce!), orientace v textu a čtení s porozuměním především v zadání úkolů v jednotlivých předmětech, přesnost informace a orientace v zadávání matematických úloh“, k čemuž ještě připojila následující metody a aktivity: „Rozvoj zrakového vnímání a cvičení a správný rozvoj očních pohybů, průpravné čtení a jiné podobné metody u dětí s SPU, rozhovor, beseda o knize, pravidelná návštěva v městské knihovně 2x v roce, tvorba referátů, opakované čtení, orientace v textu pomocí otázek a odpovědí, prostá reprodukce čteného, dokončení příběhu, rozložení textu na části, které obsahují ucelenou informaci (např. při zadávání geometrických úkolů je třeba postupovat po částech apod.), pravidelné čtení dětem při každé možné situaci, individuální rozvoj čtenářských schopností, atd.

Všechny dotazníky si můžete stáhnout níže. Doufáme, že vás zaujmou a že se i vy zapojíte do diskuze prostřednictvím našeho webu.

Přílohy:

  Dotazník - Mapování stavu výuky čtenářské gramotnosti na ZŠ - Blanka Benešová (266,5 kB, 154 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Dotazník - Mapování stavu výuky čtenářské gramotnosti na ZŠ - Ludmila Kovaříková (264,0 kB, 77 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Dotazník - Mapování stavu výuky čtenářské gramotnosti na ZŠ - Marie Slavíková (260,5 kB, 66 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Dotazník - Mapování stavu výuky čtenářské gramotnosti na ZŠ - Martina Hantychová (260,5 kB, 75 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Dotazník - Mapování stavu výuky čtenářské gramotnosti na ZŠ - Pavlína Hublová (258,0 kB, 78 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Dotazník - Mapování stavu výuky čtenářské gramotnosti na ZŠ - Petra Zlámalová (258,0 kB, 80 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Komentáře (7)

  • Martina

    Ráda bych se dozvěděla nějaké tipy a strategie jak rozvíjet ČG v hodinách anglického jazyka. Samozřejmě „čtení s porozuměním“ se v hodinách snažím rozvíjet, často pracujeme s texty v učebnicích a časopisech. Máte nějaké nové a zajímavé nápady?

  • Ladislava Whitcroft

    Dobrý den, zrovna výuce aj se věnuje velké množství zahraničních webů. V dohledné době chci doplnit seznam odkazů právě o zahraniční weby. Děkuji, že jste mi to takto připomněla :-) . Jinak má zkušenost s výukou aj je taková, že např. učebnice, které připravují k FCE atd., zároveň rozvíjejí čg, protože samotné zkoušky testují mj. i schopnost číst s porozuměním.

  • Ladislava Whitcroft

    Ano, učebnice pro výuku aj většinou obsahují řadu aktivit, které rozvíjejí čtení s porozuměním. Proto mnohé z těchto aktivit asi budete znát: Žáci mohou seřadit rozstříhané věty článku tak, aby šly ve správném pořadí, kromě toho mohou seřadit i zpřeházené odstavce (můžete to udělat složitější tak, že použijete dva rozdílné články); dále se dá vymýšlet či přiřazovat správný název ke článku nebo jednotlivým odstavcům článku – k těm můžeme rovněž přiřazovat správnou otázku, na kterou odstavec odpovídá; žáci mohou do článku doplňovat správná slova (může jim být nabídnut výběr); přiřazují věty či odstavce k správným obrázkům; při poslechu písniček či četbě básniček je oblíbenou aktivitou doplňování chybějících slov (do rýmu či podle smyslu); žáci mohou přiřazovat počátky vět k jejich konci (ve dvou sloupcích je uveden zpřeházený výběr) nebo přiřazovat idiomy či jiné výrazy k jejich definicím atd.; na význam neznámých slov usuzují podle kontextu nebo naopak jim napíšete definici slova a oni ho musejí vyhledat v textu; po přečtení článku zatrhávají u vět, zda je jejich tvrzení pravdivé či nepravdivé (podle toho, co se píše v článku); po četbě článku vybírají z nabízených odpovědí tu správnou; po přečtení povídky žákům dáme věty, které zachycují její děj ve zpřeházeném pořadí a oni je musí správně seřadit; po přečtení článku žáci shrnou hlavní myšlenku do jedné věty tak, že doplní druhou část věty (vyberou k ní správný konec). Kromě toho můžete předvídat, o čem bude článek (na základě názvu, obrázků, mezititulků) či jak se bude dále odvíjet příběh, žáci mohou propojovat text se svými osobními zkušenostmi, vybírat hlavní myšlenky, klást si k textu otázky, představovat si, jak popisovaná věc vypadá (zkrátka můžete i v hodinách aj pracovat se čtenářskými strategiemi, o nichž se dočtete na našem webu, samozřejmě výuku musíte přizpůsobit tomu, že se odehrává v aj…). Pokud byste chtěla pro náš web napsat něco o svých zkušenostech, ozvěte se mi na: whitcroft.ladislava@abeceda-os.cz, diskuze by se pak dala přenést pod tento článek. Odkazy na weby ještě doplním, zatím jen: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets, http://www.englishforeveryone.org/Topics/Reading%20Comprehension.htm, http://www.eslbase.com/worksheets.asp, http://www.readinga-z.com/samples/preview.html?downloadUrl=/freesample/samples/downloads/raz_la23_momandi_samp.pdf)

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.